Een naar publiekrecht ingestelde rechtspersoon valt onder de reikwijdte van het begrip overheid zoals opgenomen in de definitie van entiteit in art. 1.2 lid 1 Wet minimumbelasting 2024 (WMB). Dat staat in een standpunt van de sub-Kennisgroep pijler 2, onderdeel van de Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen.

Uit de definitie van het begrip entiteit volgt dat een overheid, daaronder mede begrepen een staatkundig onderdeel of lokale autoriteit van een overheid, niet een entiteit is in de zin van de WMB en derhalve buiten het toepassingsbereik van de WMB valt. Aangezien een overheid geen entiteit kan zijn in de zin van de WMB kan een overheid voor de toepassing van de WMB ook niet worden aangemerkt als een groepsentiteit dan wel een uiteindelijke moederentiteit van een multinationale groep of binnenlandse groep.

Ook een naar privaatrecht opgerichte rechtspersoon, die geldt als een rechtspersoon met een wettelijke taak in de zin van art. 1.1 Comptabiliteitswet 2016, die uiteindelijk gehouden wordt door een publiekrechtelijk rechtspersoon en die uitsluitend een wettelijke taak uitvoert, valt onder het begrip overheid.

Voor overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s), die naast hun wettelijke taak ook niet wettelijke taken uitvoeren, moet van geval tot geval worden beoordeeld of deze kunnen worden aangemerkt als overheid.

Wetsartikelen:

Wet minimumbelasting 2024 1.2

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 10 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

146

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen