De Kennisgroep successiewet van de Belastingdienst heeft de vraag beantwoord of na herroepen van een schenking waarvoor een beroep is gedaan op de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting, bij een nieuwe schenking door dezelfde schenker nogmaals een beroep kan worden gedaan op de eenmalige verhoogde vrijstelling.

Als de herroeping plaatsvindt om andere dan fiscale redenen, wordt de herroepen schenking voor toepassing van de eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting helemaal weggedacht. De begiftigde zal dan het geschonken bedrag aan de schenker moeten terugbetalen. Er kan, als op het moment van de ‘tweede’ schenking aan de voorwaarden wordt voldaan, met succes een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling worden gedaan. Volgens de Kennisgroep successiewet van de Belastingdienst brengt een redelijke wetstoepassing dit mee.

Als een schenking is aangegaan met de mogelijkheid van herroeping, is dat een (bijzondere vorm van een) ontbindende voorwaarde. Als sprake is van een andere ontbindende voorwaarde dan herroepen (bijvoorbeeld het niet vervullen van een bedongen besteding, zoals bij een eenmalig verhoogde vrijstelling ten behoeve van de eigen woning het geval kan zijn) geldt daarvoor hetzelfde als bij een bedongen herroeping. Ook dan ‘herleeft’ de mogelijkheid voor het doen van een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling, als aan alle voorwaarden van de vrijstelling wordt voldaan.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 1 juni

19

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen