Hof Amsterdam oordeelt dat overdrachtsbelasting is verschuldigd in verband met de opgezette vruchtgebruikconstructie voor de plaatsing van telefoonmasten. X BV is met de eigenaar van de onroerende zaak een samenstel van rechten en verplichtingen overeengekomen dat een belang vertegenwoordigt bij een recht waaraan de onroerende zaak kan worden onderworpen.

X BV is een dochtermaatschappij van X LLC, een in de Verenigde Staten gevestigde vennootschap die wereldwijd investeert in kasstromen in verband met locaties voor mobiele telefoniemasten. X bv sluit overeenkomsten met verhuurders die grond aan telecomaanbieders verhuren om telecominstallaties op te plaatsen. Bij notariële akten worden vruchtgebruikconstructies opgezet waarbij X BV aan de verhuurder een afkoopsom betaalt voor de huurpenningen en de huurder/telecomaanbieder de huurpenningen aan X BV betaalt. X BV voldoet overdrachtsbelasting op aangifte en maakt vervolgens bezwaar. De inspecteur wijst het bezwaar af. Rechtbank Noord-Holland verklaart het beroep gegrond. Volgens de rechtbank is niet voldaan aan het vereiste rechtstreekse belang bij waardeverandering van de grond. De inspecteur gaat in hoger beroep. In geschil is of sprake is van een belaste verkrijging voor de overdrachtsbelasting.

Hof Amsterdam oordeelt dat overdrachtsbelasting is verschuldigd in verband met de opgezette vruchtgebruikconstructie voor de plaatsing van telefoonmasten. X BV is met de eigenaar van de onroerende zaak een samenstel van rechten en verplichtingen overeengekomen dat een belang vertegenwoordigt bij een recht waaraan de onroerende zaak kan worden onderworpen. Met hetgeen X BV en de eigenaar van de onroerende zaak hebben afgesproken, verkrijgt X bv voor 30 jaren het onvoorwaardelijke recht op (door)betaling van de huurpenningen die voortvloeien uit de met de telecomprovider gesloten huurovereenkomst en het gevestigde opstalrecht. Dat civielrechtelijk geen rechtsgeldig recht van vruchtgebruik is gevestigd (zie uitspraak HR van 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1331) acht het hof niet van belang. Op grond van de overeenkomst is de eigenaar namelijk verplicht om de aan hem betaalde huurpenningen direct en zonder toepassing van enige verrekening door te betalen aan X BV. Met hetgeen partijen zijn overeengekomen, heeft X BV materieel voor een periode van 30 jaren het exclusieve recht verkregen tot het verhuren (of met een opstalrecht bezwaren) van het perceel ten behoeve van antenne-opstelpunten. Er is voldaan aan de definitie uit art. 2 lid 2 vierde volzin WBR. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 2

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Editie: 7 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

252

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen