Als het Hof van Justitie EU voor Nederland in negatieve zin beslist in de zaken over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale eenheidsregime in de Wet VPB 1969 met de uit het EU-recht voortvloeiende vrijheid van vestiging, komt de Staatssecretaris van Financiën met reparatiemaatregelen. Deze zullen dan ingaan met terugwerkende kracht tot en met woensdag 25 oktober 2017, 11:00 uur.

Op vermelde datum heeft de A-G van het Hof van Justitie EU in twee zaken over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale eenheidsregime in de Wet VPB 1969 met de uit het EU-recht voortvloeiende vrijheid van vestiging conclusie genomen. De A-G heeft in de zaak betreffende de weigering van de aftrek van een valutaverlies een voor Nederland positieve conclusie genomen. In de zaak betreffende de weigering van de aftrek van rente vanwege de toepassing van de renteaftrekbeperking van art. 10a Wet VPB 1969 bestaat er echter een risico dat de daarop betrekking hebbende uitspraak van het Hof van Justitie EU voor Nederland negatief uitpakt.

De reparatiemaatregelen betreffen dat in ieder geval de waarschijnlijk meest kwetsbare elementen van de fiscale eenheid in een binnenlandse situatie niet langer leiden tot een meer gunstige behandeling dan in een vergelijkbare EU-situatie. Het kabinet is zich ervan bewust dat met de gekozen spoedreparatiemaatregelen bestaande fiscale eenheden kunnen worden geraakt.

Enkele regelingen in de vennootschapsbelasting en dividendbelasting moeten worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid is. Hierbij wordt geregeld dat de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage (art. 10a Wet VPB 1969), de deelnemingsvrijstelling (art. 13 lid 9 tot en met 15, alsmede lid 17 Wet VPB 1969), de renteaftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente (art. 13l Wet VPB 1969) en de verliesverrekening bij wijziging van het belang (art. 20a Wet VPB 1969) moeten worden toegepast als ware er geen fiscale eenheid. Ook voor de afdrachtvermindering voor dooruitdelingen in de Wet op de dividendbelasting 1965 (art. 11) wordt geregeld dat deze moet worden toegepast als ware er geen fiscale eenheid.

Lees ook de thema's Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelastingDe fiscale eenheid bij grensoverschrijdende situaties en Vaste inrichting: Grensoverschrijdende activiteiten belast in het buitenland.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 26 oktober

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen