Staatssecretaris van Financiën Van Rij openbaart stukken over de wijze waarop de Belastingdienst verzoeken behandelt die raken aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waaronder de Fraude Signalering Voorziening (FSV).

De staatssecretaris verstrekt met een tweede deelbesluit informatie naar aanleiding van een verzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Inmiddels is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

De (deels) geopenbaarde documenten bestaan uit: draaiboeken, richtlijnen, verslagen van overleggen, werkinstructies en documenten die in de uitvoeringspraktijk van belang zijn zoals stappenplannen en beslisbomen. Er zijn geen stukken aangetroffen waarin afspraken staan met andere bestuursorganen over de behandeling van AVG-verzoeken.

De staatssecretaris zegt toe om vergaderverslagen die zien op de totstandkoming van de hierboven genoemde instructies en andere documenten in een derde deelbesluit openbaar te maken.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 15 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

475

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen