De internetconsultatie mogelijkheden versterking maatregelen tegen dividendstripping is gestart. Reageren kan tot en met 26 januari 2022. Het kabinet vindt het onwenselijk dat de mogelijkheid blijft bestaan om door middel van dividendstripping geen of minder dividendbelasting te betalen dan de wetgever heeft bedoeld. Met de huidige antimisbruikwetgeving kan de Belastingdienst dividendstripping niet altijd adequaat bestrijden.

De afgelopen periode is in kaart gebracht welke hoofdvormen van dividendstripping zich in de praktijk voordoen en welke handhavingsproblemen hiermee gepaard gaan. In essentie komen deze hoofdvormen erop neer dat het juridische eigendom enerzijds en het economische belang anderzijds wordt opgesplitst. De verschijningsvormen van het opsplitsen van het belang zijn zeer divers.

Het ministerie van Financiën consulteert nu 6 verschillende maatregelen om dividendstripping effectiever aan te pakken. Betrokken partijen hebben de mogelijkheid om andere, ook niet-fiscale, alternatieven aan te dragen. De volgende 6 maatregelen worden geconsulteerd: A: Juridische eigendom en economisch belang aandelen verplicht voor vermindering, verrekening of teruggaaf dividendbelasting; B: Introductie van een houdsterperiode rond de record datum; C: Introductie van een nettorendement/grondslagbenadering voor verrekening of teruggaaf van dividendbelasting. Dit betekent dat dividendbelasting slechts kan worden verrekend voor zover vennootschapsbelasting is verschuldigd over het dividend na vermindering van de daarmee verband houdende kosten; D: Documentatieverplichtingen; E: Codificatie record datum in de wet; F: Introductie van een wettelijke bepaling waarin is opgenomen dat alleen sprake is van het economisch belang bij de aandelen als een persoon zelfstandig, of tezamen met een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijke persoon het gehele economische belang bezit. Dit alternatief kan alleen worden overwogen in combinatie met een van de andere alternatieven.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Dividendbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 16 december

16

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen