Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft een deel van de tijdens het wetgevingsoverleg van 17 oktober 2022 over het pakket Belastingplan 2023 vanuit de Tweede Kamer gestelde vragen schriftelijk beantwoord. In de brief wordt ook ingegaan op het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie en de Fiscale verzamelwet 2023.

Hieraan ontlenen wij het volgende:

  • De staatssecretaris bevestigt dat bij een inwerkingtreding per 1 juli 2023 van de Wet toekomst pensioenen de verruiming van de fiscale ruimte van de derde pijler met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 in werking treedt;
  • Het kabinet is voornemens de tabel van de leegwaarderatio in de toekomst regelmatig te actualiseren als dat noodzakelijk is. Gedacht wordt dat dat eens per vijf jaar het geval is;
  • Voor ingekomen werknemers die ná 31 december 2022 voor het eerst de 30%-regeling toepassen geldt de aftopping vanaf 1 januari 2024. Voor ingekomen werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast geldt overgangsrecht. Voor deze groep vindt de aftopping van de 30%-regeling voor het eerst toepassing vanaf 1 januari 2026;
  • Het kabinet komt voorjaar 2023 met een invulling van de taakopdracht belastingconstructies en negatief geëvalueerde fiscale regelingen. Daarnaast zal de regeling voor partiële buitenlandse belastingplicht aan de orde komen in de evaluatie van de 30%-regeling die in 2025 plaatsvindt.

Lees ook het wetgevingsthema Wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36202) en het dossier Prinsjesdag 2022.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 24 oktober

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2022

  936
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen