De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden is in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet wil een juridische basis bieden voor de verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden zijn verbanden van bestuursorganen en private partijen die gezamenlijk gegevens verwerken voor zwaarwegende algemene belangen, zoals de bestrijding van fraude en de georganiseerde criminaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan het Financieel Expertise-centrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s). Het betreft een kaderwet met een aantal algemene regels over de taak van het samenwerkingsverband, de inrichting en het functioneren daarvan. Organisaties die meewerken in deze verbanden zijn onder meer gemeenten, het UWV, de Inspectie SZW, de Belastingdienst en de FIOD. In de wet is geregeld dat de Belastingdienst geen gegevens verstrekt aan deelnemers van samenwerkingsverbanden voor zover dit private partijen zijn.

De wet voorziet in een juridische grondslag om persoonsgegevens systematisch te delen en te verwerken, waaronder door profilering. Bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) wordt bepaald welke samenwerkingsverbanden onder deze kaderwet zullen vallen. Dan vindt ook de aanwijzing van de deelnemende partijen plaats, de concretisering van het zwaarwegende algemene belang waarvoor persoonsgegevens mogen worden verwerkt en de werkwijze van het samenwerkingsverband.

De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Editie: 1 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

246

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen