De meeste fracties in de Eerste Kamer hebben buitengewoon kritisch gereageerd op het wetsvoorstel dat de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenen moet inperken. Daarnaast stuit de lijfrente-excedentregeling op veel onbegrip. Volgende week vindt het debat plaats over de wetsvoorstellen, maar het is uiterst onwaarschijnlijk dat ze een meerderheid krijgen in de Senaat.

Niet alleen de oppositiepartijen hebben met een reeks vragen aan het kabinet aangegeven geen heil te zien in de plannen, ook de 'eigen' VVD is 'bezorgd', met name over de samenhang van het inperken van het Witteveenkader met de op handen zijnde bredere herziening van het pensioenstelsel. De fractie vraagt zich af waarom de aanpassing van het fiscale kader nu separaat moet worden behandeld.

De PvdA-fractie laat in haar vragen over de excedentregelingen weinig heel van dat alom bekritiseerde voorstel. De excedentregeling voorziet erin dat bovenop de nieuwe Witteveennorm van 1,75% 0,1%-punt extra gespaard kan worden voor pensioen. Dat bedrag zal dan echter niet aftrekbaar zijn in box 1 (wel in box 3). 'Zeer complex, maar het lijkt ook ineffectief en onevenwichtig in zijn uitwerking te zijn', aldus de Senaatsfractie van de PvdA. De SP haalt in dit verband de Pensioenfederatie aan, die over de excedentregeling heeft gezegd dat voor inkomens onder de 100.000 euro 'de baten waarschijnlijk niet tegen de kosten zullen opwegen'.

De VVD vraagt de regering nogmaals na te denken over alternatieven voor de excedentregeling. Wat betreft de aanpassing van het Witteveenkader heeft deze partij twijfels over het gegeven dat het halen van bedoelde bezuiniging samenhangt met een verlaging van de premies. Pensioenfondsen hebben al lang aangegeven dat er van premieverlaging geen sprake kan zijn zolang de dekkingsgraad en de buffers van de fondsen nog niet op orde zijn. De sommetjes van het kabinet worden daarnaast 'optimistisch' genoemd, zeker waar men ervan uitgaat dat jongeren van nu onafgebroken zullen en kunnen doorwerken tot hun toekomstige pensioenleeftijd. Dat strookt niet bepaald met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waar het wisselen van werkgever, werken in deeltijd en werken als zzp'er net zo gebruikelijk worden als een langjarig dienstverband.

D66 staat ook stil bij de procedure die het kabinet heeft gekozen. Het commentaar van de Raad van State volgend zegt de fractie het 'niet langer verantwoord te vinden dit voorstel te behandelen in dit tempo en met deze invoeringshorizon'. Het gaat immers om een 'complex en ingrijpend stuk wetgeving'. Die complexiteit ligt niet alleen in de voorgestelde regeling zelf, maar ook in het feit dat het niet goed te taxeren is wat de effecten zijn van de samenloop van dit voorstel met andere voornemens. 'Een gedegen wetstechnische afweging is nu een zeer hachelijke zaak', aldus D66.

Ook het CDA meent dat de gevolgen van het inperken van het Witteveenkader niet goed in kaart gebracht zijn en dat premieverlaging niet te verwachten is - zodat het bezuinigingseffect van de maatregel zeer betwistbaar is. Bovendien vraagt die partij zich af waarom de regering 'de grootste bezuiniging uit het regeerakkoord afhankelijk heeft gemaakt van partijen waar zij geen invloed op heeft'.

Dinsdag 10 september moet het kabinet antwoord hebben gegeven op de vragen uit de Eerste Kamer.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

0

Gerelateerde artikelen