Op een tijdens het huwelijk opgebouwd buitenlands pensioen is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing. De vrouw heeft recht op de helft van het tijdens de huwelijksperiode opgebouwde ouderdomspensioen. Dat oordeelt Rechtbank Rotterdam.

De zaak (27 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7402, PJ 2017/171) verloopt als volgt. Man en vrouw zijn in 1976 gehuwd in gemeenschap van goederen. Op dit huwelijk is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank spreekt in november 2000 de echtscheiding uit. Op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) verkrijgt de vrouw recht op een deel van de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.
 
Tijdens het huwelijk bouwt de man een buitenlands pensioen op. Ook deze aanspraken moeten op grond van artikel 1, lid 8 Wet VPS verevend worden. De vrouw eist dat het haar toekomende aandeel in één keer aan haar wordt uitbetaald. De rechtbank wijst die eis af. Wel heeft zij recht op een bedrag ineens dat betrekking heeft op al aan de man uitbetaald pensioen.

Belang voor de praktijk

Een buitenlands pensioen valt ook onder de Wet VPS. Maar alleen als op het huwelijk Nederlands recht van toepassing is. Er is nog een belangrijk aandachtspunt. Artikel 2 lid 2 Wet VPS voorziet in een recht op rechtstreekse uitbetaling jegens de pensioenuitvoerder als deze uitvoerder binnen de tweejaarstermijn het zogeheten ‘mededelingsformulier' ontvangt. Dit recht op rechtstreekse uitbetaling is niet van toepassing op de verevening van een buitenlands pensioen. De vrouw in kwestie kan zich dus niet wenden tot de uitvoerder van de buitenlandse pensioenregeling maar zal zich moeten wenden tot haar ex-echtgenoot.
 
Onlangs is het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding' sterk vereenvoudigd omdat het in de praktijk als te ingewikkeld werd ervaren. Het nieuwe formulier is hier downloaden.
 

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Huwelijksvermogensrecht

115

Gerelateerde artikelen