Het belastingpakket 2019 bestaat uit zeven wetsvoorstellen aangevuld met implementatievoorstel ATAD1. Hieronder behandelen we alle wijzigingen op het gebied van het formele belastingrecht.

Belastingplan 2019

 • De praktijk waarin de Belastingdienst voor de belastingjaren 2014 tot en met 2017 geen belastingrente in rekening bracht bij belastingplichtigen die tussen 1 april en 1 mei na het belastingjaar aangifte doen, wordt geformaliseerd.
 • Met betrekking tot de erfbelasting wordt aan degene die tijdig een verzoek om een voorlopige aanslag of tijdig aangifte doet, geen belastingrente in rekening gebracht indien de (voorlopige of definitieve) aanslag erfbelasting wordt vastgesteld conform het verzoek of de aangifte. 

Update 26-10-2018
Let op: Verschenen Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Belastingplan 2019.

Overige fiscale maatregelen 2019

Invordering

Er zijn vier invorderingsvoorstellen ingediend die primair zijn bedoeld om gezamenlijk een belangrijke bijdrage te leveren, zowel repressief als preventief, aan het aanpakken van verhaalsconstructies.

 • Aansprakelijkheid van begunstigden
  De actio pauliana in het burgerlijke recht werkt niet in internationaal verband. Om een benadeling door een onverplichte handeling ook in het fiscale recht te kunnen bestrijden wordt voorgesteld een nieuwe mogelijkheid tot fiscale aansprakelijkstelling van begunstigden in te voeren. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk om begunstigden onder voorwaarden aansprakelijk te stellen met toepassing van het wettelijke bewijsvermoeden vanaf het begin van het tijdvak waarin of het vanaf het tijdstip dat de materiële belastingschuld is ontstaan. Dit wetsvoorstel werkt terug tot en met 18 september 2018, 15.15 uur.
 • Uitbreiding verhaalsmogelijkheden op erfgenamen
  Erfgenamen kunnen, als zij de erfenis zuiver aanvaarden, met hun hele privévermogen aansprakelijk worden gehouden voor de schulden van de erflater. Voor bepaalde belastingschulden is in de IW 1990 een begrenzing aangebracht voor deze aansprakelijkheid tot maximaal op het bedrag dat hij als erfenis heeft ontvangen. Om belastingontwijking aan te pakken wordt voorgesteld om het maximumbedrag waarvoor erfgenamen aansprakelijk zijn te verhogen met het bedrag van schenkingen die de erfgenaam van de erflater heeft ontvangen, kort (180 dagen) voor diens overlijden. De uitbreiding geldt niet voor schenkingen die zijn vrijgesteld van schenkbelasting of gevallen waarin de schenkbelasting is kwijtgescholden. Dit wetsvoorstel werkt terug tot en met 18 september 2018, 15.15 uur.
 • Alternatieve wijze van bekendmaking aanslag
  Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor de ontvanger om op een alternatieve wijze de belastingaanslag en beschikkingen bekend te maken in het geval dat de belastingschuldige is opgehouden te bestaan of vermoedelijk is opgehouden te bestaan. Dit speelt bij niet-natuurlijke personen zoals naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen of naar buitenlands recht opgerichte rechtspersonen. Het alternatief bestaat uit de uitreiking of verzending van het aanslagbiljet aan het parket van een ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin de laatst bekende vestigingsplaats van de rechtspersoon is gelegen of bij de rechtbank Den Haag. Vervolgens zal zo spoedig mogelijk publicatie plaatsvinden in de Staatscourant. Ook wordt een kopie van het aanslagbiljet verzonden of uitgereikt aan de laatst bekende bestuurders, aandeelhouders en vereffenaars. Vanaf het moment van deze alternatieve wijze van bekendmaken van de belastingaanslag treden de rechtsgevolgen in en beginnen onder meer de termijnen, zoals de bezwaartermijn en de betalingstermijn van de belastingaanslag, te lopen. De alternatieve wijze van bekendmaking geldt ook voor stuiting van verjaring van belastingaanslagen.
 • Uitbreiding informatieverplichting
  Voorgesteld wordt om ook potentieel aansprakelijken te verplichten desgevraagd informatie voor de invordering aan de Belastingdienst te verstrekken. Potentieel aansprakelijken zijn personen die nog niet door de Belastingdienst aansprakelijk zijn gesteld, maar ten aanzien van wie de Belastingdienst wel aanwijzingen voor aansprakelijkheid heeft. Voor het niet voldoen aan deze verruimde informatieplicht gelden dezelfde sancties als voor het niet voldoen aan de bestaande informatieplicht.

Update 26-10-2018
Let op, verschenen Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019

Fiscaal bestuurs(proces)recht

Niet langer bestaande rechtspersonen. Met dit wetsvoorstel wordt het arrest van de Hoge Raad van 19 september 2003, nr. 38372 (V-N 2003/48.7) deels gecodificeerd en uitgebreid qua personen die een bezwaarschrift kunnen indienen tegen de belastingaanslag van de (vermoedelijk) niet langer bestaande rechtspersoon.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2018

26

Gerelateerde artikelen