Het omvangrijke noodpakket waarmee het kabinet het bedrijfsleven door de coronacrisis heen wil helpen, bevat ook enkele fiscale maatregelen, zoals een versoepeling van de regeling voor bijzonder uitstel van belastingbetaling. De snelheid waarmee het pakket is gelanceerd, gaat gepaard met de nodige onduidelijkheid. Meer fiscale duidelijkheid op korte termijn is dan ook een inmiddels veelgehoorde wens. Een wens die Roxana Bos, Senior Manager Tax bij EY belastingadviseurs, van harte onderschrijft. “Meer duidelijkheid zorgt voor rust bij ondernemers en dat is broodnodig in deze crisistijd.”

Fiscale maatregelen

Voor wat betreft de fiscaliteit kunnen ondernemers getroffen door de coronacrisis gebruikmaken van een versoepelde regeling voor bijzonder uitstel van belastingbetaling. Een briefje met een verzoek om uitstel vanwege betalingsproblemen door de corona-uitbraak is voldoende voor automatisch drie maanden betalingsuitstel. De Belastingdienst stopt direct met invorderingsmaatregelen en verzuimboetes wegens het niet op tijd betalen van btw en loonheffingen, hoeft de ondernemer niet te voldoen. Verder verlaagt het kabinet tijdelijk de invorderings- en belastingrente naar 0,01%.

Onduidelijkheid over aanvraagmoment betalingsuitstel

Het uitstel van belastingbetaling kan pas worden aangevraagd als er een naheffingsaanslag btw of loonheffingen is opgelegd of een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. En precies dat is voor veel ondernemers onduidelijk. In een aanvullende brief aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën signaleert de NOB dat de zeer welkome versoepeling van de aanvraag voor uitstel van belastingbetaling tot de meeste vragen leidt, met name voor btw en loonheffingen. Andere beroepsorganisaties, zoals RB en SRA, vragen om een verdere vereenvoudiging van de procedure rond de betalingsuitstelregeling voor loon- en omzetbelasting.

Bos, die onder andere gespecialiseerd is in het formele belastingrecht, beaamt de onduidelijkheid van de tijdelijk versoepelde betalingsuitstelregeling voor ondernemers. “Formeel klopt het dat pas uitstel kan worden aangevraagd nadat de (naheffings-) aanslag is opgelegd. Ondanks dat de Belastingdienst dit ook zo communiceert op zijn website en het kabinet inmiddels in diverse brieven over de steunmaatregelen, is dit toch voor veel ondernemers onduidelijk met als gevolg veel te vroeg gedane en daardoor niet te verwerken uitstel van betalingsverzoeken. Extra duidelijke communicatie over het precieze moment waarop uitstel van betaling kan worden aangevraagd, is dan ook gewenst.”

Gewenste eenheid van beleid

Gewenst is ook eenheid van beleid, nu de regels voor uitstel van betaling voor accijns en verbruiksbelastingen gedurende de coronacrisis toch net weer iets anders zijn dan het bijzonder uitstel van betaling van inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Daar wijst Bos op. “Zo zegt de Belastingdienst bijvoorbeeld dat voor het betalingsuitstel voor accijns en verbruiksbelastingen de situatie van elk bedrijf afzonderlijk zal worden beoordeeld en het bedrijf zal ongeacht de termijn van uitstel moeten aantonen dat het problemen ondervindt door de coronacrisis. Voor het uitstel van betaling van de (naheffings-)aanslag inkomsten-, vennootschaps-, loon- of omzetbelasting zijn de regels soepeler en alleen de ondernemer die langer dan drie maanden uitstel van belastingbetaling wenst, zal aanvullende informatie moeten aanleveren. Afwijkende regels in dezelfde betalingsuitstelregeling is verwarrend. Eenduidig beleid verdient de voorkeur, zeker in crisistijd.”

Welke aanvullende informatie de ondernemer moet gaan aanleveren als hij langer dan drie maanden uitstel van betaling wenst, is overigens nog niet duidelijk. Er volgt hierover nadere informatie vanuit Financiën. “Ondernemers hebben tijd nodig om aanvullende informatie te verzamelen,” zegt Bos. “Dan is het wel prettig als ondernemers op korte termijn weten welke informatie zij precies aan de Belastingdienst moeten gaan verstrekken.”

Onduidelijkheid over melding betalingsonmacht

Ook de melding van betalingsonmacht om het risico op bestuurdersaansprakelijkheid te verkleinen, leidt tot veel vragen en onduidelijkheid. Is deze ook vereist als de bv door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen verkeert of kan in die situatie de melding van betalingsonmacht achterwege blijven en volstaat het verzoek om bijzonder uitstel van betaling?

“Door de coronacrisis zitten we in de bijzondere situatie dat ondernemers ook bij nog te verwachten betalingsproblemen uitstel van belastingbetaling kunnen aanvragen,” verduidelijkt Bos. “Volgens de formele regels kun je als je betalingsproblemen verwacht, maar nog niet in acute betalingsproblemen verkeert, echter geen betalingsonmacht melden. De melding betalingsonmacht is dan niet rechtsgeldig. Gaat de bv vervolgens failliet door de coronacrisis dan is het extra zuur als de Belastingdienst de bestuurder alsnog aansprakelijk stelt enkel en alleen vanwege een niet rechtsgeldige melding van een niet acute maar wel te verwachten betalingsonmacht.”

Toch adviseert Bos ondernemers en werkgevers om een tijdige melding betalingsonmacht, dus binnen twee weken na het einde van het aangiftetijdvak, wel te overwegen. “We weten niet hoe de Belastingdienst hier tegenaan kijkt, maar vanuit EY hopen we dat Financiën hierover meer duidelijkheid verschaft. Een verduidelijking dat de melding betalingsonmacht ook rechtsgeldig is als de ondernemer verklaart dat hij door de corona-uitbraak betalingsproblemen verwacht, zou zeker welkom zijn. Nog beter zou zijn als Financiën het verzoek om uitstel van belastingbetaling automatisch ook beschouwt als een melding van betalingsonmacht. Anders moet de ondernemer en werkgever voor iedere aangifte loonheffingen en btw een nieuwe melding doen en daar zit menigeen in deze crisistijd niet op te wachten.”

Verzuimboete

Als verzocht wordt om betalingsuitstel, hoeven ondernemers de verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen, niet te betalen. De boete zal worden kwijtgescholden. Ondanks dit ruimhartige gebaar adviseert Bos om wel bezwaar te maken tegen de naheffingsaanslag met verzuimboete. “Stel dat de Belastingdienst vergeet de boete kwijt te schelden, dan heeft de ondernemer die niet op tijd bezwaar heeft gemaakt, geen rechtsingang meer. Om onnodig bezwaar te voorkomen, zou de naheffingsaanslag in deze crisistijd eigenlijk zonder verzuimboete moeten worden opgelegd, maar of dat mogelijk is in de automatiseringssystemen van de Belastingdienst, vraag ik mij af.”

Twee versoepelingen

De fiscale maatregelen uit het noodpakket van het kabinet zijn op de korte termijn zéér welkom, maar op de lange termijn is volgens Bos meer nodig. “Financiën kan met twee versoepelingen op formeel vlak ondernemers extra tegemoet komen. Geef allereerst uitstel voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Wie mag wachten met het indienen van de aangifte, ziet nog geen aanslag tegemoet en hoeft dus geen uitstel van belastingbetaling aan te vragen. En biedt, ten tweede, net als toen met de kredietcrisis, ondernemers de mogelijkheid van een voorlopige verliesverrekening om het verlies uit 2020 eerder te kunnen verrekenen met winsten van voorgaande jaren. Een andere manier om al vervroegd verlies te verrekenen is het kunnen herzien van de voorlopige aanslag 2019, ondanks dat voor dat jaar vaststaat dat winst is behaald. De wet bevat aanknopingspunten voor deze herziening, de inspecteur heeft enige vrijheid, maar dit is niet eenduidig. Ook hier is duidelijkheid over gewenst.”

Tot slot doet Bos nog een laatste aanbeveling in het kader van de versoepelde regeling van bijzonder uitstel van belastingbetaling en de kwijtschelding van boetes voor het niet-tijdig betalen van btw of loonheffingen. “Het formele belastingrecht biedt mogelijkheden om boetes op te leggen als ondernemers misbruik maken van de kwijtschelding van deze boetes. Mocht de Belastingdienst hier verder niet op toetsen, dan is een oproep vanuit het kabinet aan ondernemers om alleen van de uitstelregeling gebruik te maken, als dit echt nodig is, gepast. Als iedere ondernemer naar eer en geweten handelt, blijft straks de ondernemer in echte nood niet met lege handen achter.”

Bron: Redacteur Marit Muller

Dossiers: Corona

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: Nieuws, Interviews

Focus: Focus

Rubriek: Bronbelasting

  1755
Gerelateerde artikelen