Advocaat-generaal Niessen overweegt dat de per 1 januari 2012 voor de 30%-regeling ingevoerde 150 km-grens niet leidt tot een verboden discriminatie of een belemmering van het vrije verkeer van werknemers.

Belanghebbende, X, verzoekt in 2012 om toepassing van de zogeheten 30%-regeling. De inspecteur wijst het verzoek af, omdat X niet in meer dan 16 van de 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland woonachtig was op een afstand van meer dan 150 kilometer van de grens van Nederland. X is het niet eens met deze 150-kilometergrens, die per 1 januari 2012 is geïntroduceerd.

Advocaat-generaal Niessen overweegt dat de per 1 januari 2012 voor de 30%-regeling ingevoerde 150 km-grens niet leidt tot een verboden discriminatie of een belemmering van het vrije verkeer van werknemers. De bepaling berust op de veronderstelling dat er in het algemeen gesproken een grotere kans op hogere extraterritoriale kosten zal zijn naarmate de uit het buitenland afkomstige werknemer, voordat hij in Nederland in dienst treedt, op een grotere afstand van de Nederlandse grens woont. Deze veronderstelling berust op redelijke gronden, aldus de A-G, en is dus niet discriminatoir. De keuze voor het criterium '150 km afstand van de grens met Nederland' is weliswaar arbitrair en mogelijk niet in ieders ogen de beste keuze, maar niet zodanig onredelijk of disproportioneel dat de rechter daarin zou kunnen treden. Er is evenmin sprake van een belemmering van het vrije verkeer van werknemers, aangezien de 30%-regeling belemmeringen voor dat vrije verkeer opheft, de beperking die daarop is aangebracht in de vorm van de 150 km-grens niet met die doelstelling in strijd is, en de werknemers afkomstig uit de 150 km-regio niet ongunstiger worden behandeld dan ingezetenen. De A-G benadrukt dat de werknemers afkomstig uit die regio en de overigen in beginsel niet volgens een verschillend regime worden belast. Voor allen geldt dat extraterritoriale kosten belastingvrij kunnen worden vergoed. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van X ongegrond te verklaren.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 26

Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 14

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10ea

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10e

Editie: 26 augustus

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Loonbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  48
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen