Advocaat-generaal Szpunar concludeert dat een terugbetalingsregeling, voor in strijd met het EU-recht geheven heffingen, in strijd met het EU-recht is als deze minder gunstig is dan de regeling voor de teruggave van een heffing die in strijd is met het nationale recht.

Silvia Ciup koopt een tweedehands auto in het buitenland. Bij de registratie van deze auto in Roemenië betaalt zij 1774 RON bij wijze van heffing op verontreinigende emissies. Omdat het Hof van Justitie EU deze heffing in strijd met het EU-recht verklaart, verzoekt Ciup om teruggaaf van deze heffing. De Roemeense rechter heeft echter twijfels omtrent de juistheid van de teruggaafregeling en stelt daarom een prejudiciële vraag in deze zaak.

Advocaat-generaal Szpunar concludeert dat een terugbetalingsregeling, voor in strijd met het EU-recht geheven heffingen, in strijd met het EU-recht is als deze minder gunstig is dan de regeling voor de teruggave van een heffing die in strijd is met het nationale recht. Volgens de A-G is het aan de nationale rechter om te beoordelen of daar sprake van is. Volgens de A-G is er in ieder geval sprake van strijd met het EU-recht als:

 • •.

  de teruggave van een in strijd met het EU-recht geïnde heffing en de bijbehorende rente wordt gespreid over vijf jaarlijkse termijnen en de mogelijkheid van verrekening van de aan de belastingplichtige uit dien hoofde verschuldigde bedragen met andere belastingschulden wordt beperkt tot de hoogte van deze termijnen;

 • •.

  de belastingplichtige moet beschikken over een rechterlijke beslissing die het recht op teruggave van de in strijd met het EU-recht geïnde heffing vaststelt in een situatie waarin de onrechtmatigheid van de heffing onmiskenbaar voortvloeit uit de rechtspraak van het Hof van Justitie EU;

 • •.

  de financiële middelen voor de teruggave van de heffing beperkt worden tot de op de begroting van de betrokken begrotingseenheid daartoe opgenomen bedragen;

 • •.

  de mogelijkheid om een procedure tot gedwongen tenuitvoerlegging in te leiden voor de belastingplichtige ingeval de lidstaat de teruggave van de heffing zonder grond uitstelt, beperkt wordt, of de tenuitvoerlegging enkel mogelijk is met betrekking tot bedragen op de begroting die bestemd zijn voor de teruggave van de heffing.

[Nieuwsbron]

Editie: 22 februari

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Europees belastingrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

  29
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen