Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Eerste Kamer antwoorden gestuurd op vragen over de uitvoeringstoets aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Leden van de vaste commissie voor Financiën hebben de vragen gesteld.

Volgens de Staatssecretaris van Financiën is er de afgelopen periode nauw samengewerkt om zicht te krijgen op de ruimte voor nieuw beleid in de komende jaren. Het actuele inzicht (augustus 2021) is dat in de komende kabinetsperiode in ieder geval voor de beleidsterreinen omzetbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en Douane waarschijnlijk (politieke) keuzes gemaakt moeten worden over de ingangsdata als een substantieel beleidspakket wordt voorgesteld. Voor Toeslagen is de mate waarin keuzes moeten worden gemaakt mede afhankelijk van de ambities die het nieuwe kabinet heeft met betrekking tot een stelselwijziging. Dit betekent keuzes maken in nieuw beleid en het tempo waarmee dat kan worden uitgevoerd, de modernisering van de ICT-systemen en de vernieuwing zoals het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en het op orde brengen van de informatievoorziening.

Het plan is om met ingang van 1 januari 2022 de verliesverrekening te beperken tot 50% van de belastbare winst nadat die winst is verminderd met een franchise (€ 1 miljoen). Het gevolg daarvan is dat verliesverrekening in veel gevallen over meer jaren wordt uitgespreid dan in het verleden gebeurde. Dit leidt volgens de Staatssecretaris van Financiën tot een toename van het aantal af te geven beschikkingen waarmee de Belastingdienst de doorgeschoven verliezen vaststelt.

In de meeste gevallen kunnen de hiervoor genoemde beschikkingen geautomatiseerd worden afgegeven. In enkele situaties, zoals bij voorvoegingsverliezen in een fiscale-eenheidssituatie, is het nog niet mogelijk om dit proces te automatiseren. Dit verandert niet als gevolg van de beperking van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting en zal dus niet meer, maar ook niet minder capaciteit kosten dan nu het geval is. Inspecteurs hebben hier ruime ervaring mee, zodat dit niet in de weg hoeft te staan aan het door het kabinet gewenste invoeringsmoment van deze maatregel van 1 januari 2022.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 4 november

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen