De Hoge Raad oordeelt dat X geen recht heeft op een rentevergoeding in verband met de in strijd met het EU-recht geheven box 3-heffing. Daarbij overweegt de Hoge Raad dat de wijze waarop het EHRM genoegdoening vaststelt niet maatgevend is voor de verplichting van een verdragsluitende staat om rechtsherstel te bieden bij een schending.

X is het niet eens met de aan hem opgelegde IB-aanslagen 2016-2018. Het geschil betreft de box 3-heffing. Naar aanleiding van het Kerst-arrest van de Hoge Raad (24 december 2021, nr. 21/01243, ECLI:NL:HR:2021:1963, V-N 2022/2.3) vermindert de inspecteur de aanslagen 2017 en 2018 naar een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van nihil. In hoger beroep is in geschil of X recht heeft op een rentevergoeding over de periode tussen de betaling van de box 3-heffing en de terugbetaling van deze heffing. Onder verwijzing naar art. 41 EVRM en het Darby-arrest van het EHRM kent Hof Arnhem-Leeuwarden een rentevergoeding van € 1700 toe aan X. Het hof baseert zich daarbij op de belastingrenteregeling.

De Hoge Raad oordeelt dat X geen recht heeft op een rentevergoeding in verband met de in strijd met het EU-recht geheven box 3-heffing. Daarbij overweegt de Hoge Raad dat de wijze waarop het EHRM genoegdoening vaststelt niet maatgevend is voor de verplichting van een verdragsluitende staat om rechtsherstel te bieden bij een schending. Verder overweegt de Hoge Raad dat de AWR en de Invorderingswet 1990 een uitputtende regeling kennen voor het vaststellen van een rentevergoeding bij vermindering van een belastingaanslag. Er is slechts in zeer uitzonderlijke situaties ruimte voor een rentevergoeding op grond van het EU-recht. Dat is het geval wanneer het beloop van de wettelijke rente meer is dan het bedrag van de belastingvermindering. Daarvan is geen sprake. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie van de staatssecretaris gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 41

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 13

Algemene wet bestuursrecht 8:73

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Invorderingswet 1990 28c

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30fe

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 7 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

1247

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen