Volgens Hof ’s-Hertogenbosch heeft de inspecteur voldoende aannemelijk gemaakt dat X voor zijn bakkerij meel zwart heeft ingekocht en broden zwart heeft verkocht. Dit leidt tot omkering van de bewijslast. X toont vervolgens niet aan dat de inkomenscorrecties onjuist zijn. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Belanghebbende, X, exploiteert een bakkerij, eerst in de vorm van een vof en daarna in de vorm van een bv. Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek en een boekenonderzoek legt de inspecteur aan X navorderingsaanslagen ib/pvv op waarin het belastbaar inkomen uit werk en woning respectievelijk het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang fors wordt verhoogd. X komt uiteindelijk in hoger beroep.

Hof ’s-Hertogenbosch (V-N Vandaag 2019/468) is, net als de rechtbank, van mening dat de inspecteur voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat X voor zijn bakkerij meel zwart heeft ingekocht en broden zwart heeft verkocht. Dit gelet op onder meer de bevindingen uit een Belgisch en een Nederlands strafrechtelijk onderzoek en de gebreken in de administratie van X. Aannemelijk is dat het om zodanige bedragen gaat dat zowel in absolute zin als verhoudingsgewijs de volgens de aangifte verschuldigde belasting aanzienlijk lager is dan de werkelijk verschuldigde belasting. X is zich hiervan bewust geweest. Een en ander leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast. X slaagt er niet in aan te tonen dat de inkomenscorrecties onjuist zijn. Volgens het hof zijn deze inkomenscorrecties gebaseerd op een redelijke schatting. De navorderingsaanslagen, zoals deze door de rechtbank zijn vastgesteld, worden gehandhaafd. X heeft geen recht op immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. De complexiteit van de zaak rechtvaardigt verlenging van deze termijn. Het hoger beroep is ongegrond.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Lees ook het thema Navordering

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Bronbelasting

Editie: 6 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  602
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen