Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat uit het Darby-arrest van het EHRM volgt dat X recht heeft op een rentevergoeding in verband met de strijdigheid van de box 3-heffing met het EVRM. Het hof stelt de vergoeding vast op € 1700.

X is het niet eens met de aan haar opgelegde IB-aanslagen 2016 - 2018. Het geschil betreft de box 3-heffing. De inspecteur verklaart de bezwaren ongegrond en Rechtbank Gelderland verklaart de beroepen tegen de aanslagen 2017 en 2018 ongegrond. De box 3-heffing voor 2016 wordt verminderd tot € 5217. Naar aanleiding van het Kerst-arrest vermindert de inspecteur de aanslagen 2017 en 2018 naar een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van nihil. In hoger beroep is de box 3-heffing 2016 in geschil en de vraag of X recht heeft op een rentevergoeding over de periode tussen de betaling van de box 3-heffing en de terugbetaling hiervan.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het feit dat sprake is van intering op het vermogen niet automatisch leidt tot de aanwezigheid van een individuele en buitensporige last. De box 3-heffing moet namelijk worden bezien in samenhang met de gehele financiële situatie van X. Gelet op deze gehele financiële situatie is er, voor het jaar 2016, geen sprake van een individuele en buitensporige last.

Wel heeft X recht op een rentevergoeding. Dat op grond van art. 30fe AWR over de terugbetalingen van de box 3-heffing geen belastingrente wordt vergoed, is niet van belang. Het hof wijst daarbij op het Darby-arrest van het EHRM. Uit dit arrest volgt dat bij schending van het EVRM het EHRM een belastingplichtige, alhoewel op grond van de nationale wet geen recht op een rentevergoeding bestaat, toch een rentevergoeding toekent en wel één die aansluit bij de nationale wet. Het hof gelast de inspecteur om X € 1700 aan rente te betalen.

Lees ook het Dossier Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 28c

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30fe

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Dossiers: Box 3

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 23 januari

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

445

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen