De Hoge Raad oordeelt dat rechtbanken bij beslissingen over proceskostenvergoedingen niet gebonden zijn aan door de gerechtshoven geformuleerde richtlijnen.

X komt in beroep tegen een WOZ-beschikking. Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de WOZ-waarde niet te hoog is, maar verklaart het beroep wel gegrond omdat de heffingsambtenaar heeft nagelaten om naast het taxatieverslag ook andere WOZ-stukken aan X te verstrekken. Voor de proceskostenvergoeding hanteert de rechtbank een wegingsfactor van 0,5. Hof Den Haag oordeelt dat de rechtbank het beroep ten onrechte gegrond heeft verklaard en onterecht een proceskostenvergoeding heeft toegekend. Het hof behandelt de stelling van X over de hoogte van de wegingsfactor in het principale hoger beroep niet.

De Hoge Raad oordeelt dat rechtbanken bij beslissingen over proceskostenvergoedingen niet gebonden zijn aan door de gerechtshoven geformuleerde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgenomen in een bijlage bij de uitspraak Hof ’s-Hertogenbosch 11 november 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3315, V-N 2021/53.12. De rechtbank mag dus afwijken van deze richtlijnen en voor de kosten van rechtsbijstand een wegingsfactor 0,5 toepassen. Deze stelling uit het principale hoger beroep van X wordt in cassatie behandeld, omdat de Hoge Raad het oordeel van Hof Den Haag casseert. De heffingsambtenaar voldoet met het toezenden van enkel het taxatieverslag namelijk niet aan zijn verplichtingen op grond van art. 40 lid 2 Wet WOZ. De Hoge Raad verwijst naar zijn arrest HR 18 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1052, V-N 2023/37.22. Nu de waarde van de woning van X in hoger beroep niet meer in geschil is, vernietigt de Hoge Raad de uitspraak van het hof behalve voor zover deze betrekking heeft op de waarde van de woning. De uitspraak van de rechtbank wordt bevestigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet waardering onroerende zaken 40

Algemene wet bestuursrecht 7:4

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Waardering onroerende zaken, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 17 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

244

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen