Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe concludeert dat Spanje niet heeft voldaan aan haar verplichtingen op grond van het EU-recht met de consequenties die zij verbindt aan de te late indiening van formulier 720.

Spanje voert in 2012 een belastingregeling in met het oog op het voorkomen en bestrijden van belastingfraude en -ontwijking met betrekking tot activa in het buitenland. Op grond van deze regeling moeten belastingplichtigen informatie verstrekken, via het zogenaamde ‘formulier 720’, over bepaalde activa en rechten die zich in het buitenland bevinden. Bij niet nakoming heeft dat gevolgen voor de belastingplichtige. Deze gevolgen betreffen de kwalificatie van de activa, oplegging van een proportionele geldboete van 150% en oplegging van vaste geldboeten. De Europese Commissie is van mening dat Spanje hiermee niet haar verplichtingen krachtens art. 63 VWEU en art. 40 EER is nagekomen en start een precontentieuze procedure.

Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe concludeert dat Spanje niet heeft voldaan aan haar verplichtingen op grond van het EU-recht met de consequenties die zij verbindt aan de te late indiening van formulier 720. Voor de geldboeten geldt namelijk onder andere dat zij 15 tot 66 maal hoger zijn dan die welke in binnenlandse situaties van toepassing zijn. De geldboeten zijn dan ook dermate hoog dat zij onevenredig lijken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 40

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Editie: 13 oktober

17

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen