A-G IJzerman is van mening dat ook de gehanteerde KOUDV- (kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid en voorzieningen) en de liggingsfactoren toegezonden hadden moeten worden, indien en voor zover deze ten grondslag hebben gelegen aan de waardebepaling.

X maakt via een gemachtigde bezwaar tegen de WOZ-beschikking van 2019. De gemachtigde vraagt in de bezwaarfase om alle stukken toe te sturen. Aan dat verzoek wordt deels voldaan door toezending van het taxatieverslag. Daarna maakt de gemachtigde gebruik van het hoorrecht, maar ziet daarbij af van het inzagerecht. De heffingsambtenaar wijst na het hoorgesprek het bezwaar af. Rechtbank Noord-Holland verklaart het beroep van X ongegrond, maar veroordeelt de heffingsambtenaar wel tot vergoeding van de proceskosten en het griffierecht. X kon namelijk pas in de beroepsfase beschikken over alle op de zaak betrekking hebbende stukken. De heffingsambtenaar gaat in hoger beroep. Volgens Hof Amsterdam is de heffingsambtenaar niet verplicht om in de bezwaarfase alle op de zaak betrekking hebbende stukken aan de gemachtigde toe te zenden. Er mocht worden volstaan met het (digitaal) toezenden van het taxatieverslag. X stelt in cassatie dat ook de taxatiekaart met de KOUDV- (kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid en voorzieningen) en de liggingsfactoren toegezonden hadden moeten worden.

Advocaat-Generaal IJzerman is van mening dat ook de gehanteerde KOUDV- en de liggingsfactoren toegezonden hadden moeten worden, indien en voor zover deze ten grondslag hebben gelegen aan de waardebepaling. Er is ook niet voldaan aan de vereisten bij het oproepen voor de hoorzitting, met name omdat niet is vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage zouden liggen. De A-G concludeert in zoverre tot gegrondverklaring van het beroep van X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 40

Algemene wet bestuursrecht 6:17

Algemene wet bestuursrecht 7:4

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 21 februari

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

53

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen