De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur bij het opvragen van informatie ex. art. 47 AWR gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een informatiebeschikking kan niet in stand blijven als het evenredigheidsbeginsel is geschonden.

X nv is een Antilliaanse vennootschap die is gevestigd op Curaçao. Zij is werkzaam als trustkantoor. De inspecteur wil onderzoeken of X nv in Nederland belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Eerst per brief en daarna bij informatiebeschikking verzoekt de inspecteur X nv om haar volledige administratie over te leggen. Als X nv niet reageert, legt de inspecteur een informatiebeschikking op.

De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur bij het opvragen van informatie ex. art. 47 AWR gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een informatiebeschikking kan niet in stand blijven als het evenredigheidsbeginsel is geschonden. Een dergelijke schending doet zich voor als de inspecteur redelijkerwijs niet heeft kunnen oordelen dat sprake was van evenredigheid tussen het doel en de gevolgen van het aangewende middel (vgl. Kamerstukken II 1990-1991, 21 221, nr. 5, blz. 55-57). In dit geval oordeelt de Hoge Raad in navolging van het hof dat het evenredigheidsbeginsel niet is geschonden. De inspecteur heeft weliswaar aan X nv gevraagd de gehele administratie over te leggen, maar daar staat tegenover dat X nv in het geheel geen inzicht in haar administratie heeft gegeven. Bovendien heeft X nv niet aannemelijk gemaakt dat zij door het overhandigen van de administratie aan de inspecteur het risico loopt op strafvervolging. Onder deze omstandigheden stemt de Hoge Raad in met het oordeel van het hof dat de informatiebeschikking terecht is gegeven.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 20 april

  484
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen