De Tweede Kamer heeft op 23 april 2024 ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Awb in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten (36412). De Kamer nam twee amendementen en vier moties aan.

Met amendement 15 wordt een lichte voorhangprocedure geïntroduceerd van een AMvB. Met amendement 11 wordt een evaluatiebepaling opgenomen in het wetsvoorstel.

De moties gaan over de volgende onderwerpen:

  • Het jaarlijks informeren van de Kamer over de belastingopbrengst per waterschap, en onderzoek doen naar de toepassing van het “de vervuiler betaalt”-principe (motie 19).

  • Het scherp toezicht houden op hoe de waterschappen het begrip “gebiedskenmerken” invullen zodat rechtszekerheid in stand blijft (motie 20).

  • Onderzoeken hoe dienstverlening ten behoeve van het watersysteem door agrariërs verdisconteerd kan worden in de kostentoedeling van de waterschapslasten (motie 21).

  • Onderzoeken hoe de zuiverings- en verontreinigingsheffing meer op basis van de omvang van huishoudens geheven kan worden (motie 23).

Wetsartikelen:

Gemeentewet 220a

Waterschapswet 116

Waterschapswet 122

Waterschapswet 121

Waterschapswet 120

Waterschapswet 119

Waterschapswet 118

Waterschapswet 117

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 25 april

Informatiesoort: VN Vandaag

85

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen