Het toepassen van (een deel van) de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning in 2019 is mogelijk, maar is ingewikkeld en kent veel uitzonderingen en goedkeuringen voor speciale situaties. Een overzicht.

De voorwaarden voor het toepassen van (een deel van) de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning zijn niet eenvoudig. Toepassing is, naast de algemene voorwaarden, sterk afhankelijk van de vraag of eerder gebruik is gemaakt van de schenkvrijstelling eigen woning.

Verschillende situaties

De verhoogde schenkvrijstelling eigen woning kan worden toegepast over meerdere jaren totdat het maximum van € 102.010 in 2019 is bereikt. Maar let op, dit geldt niet voor alle situaties. Of een resterend deel van de vrijstelling voor de eigen woning nog kan worden gebruikt, hangt af van het jaar waarin iemand voor het eerst een verhoogde vrijstelling heeft gebruikt. De volgende situaties gelden:

  • Indien vóór 2010 gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling bestaat er mogelijk nog recht op een deel van de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning in 2019.
  • Als er in de periode 2010 tot en met 2014 reeds gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling bestaat er in 2019 helemaal geen recht meer op een resterend deel van de verhoogde vrijstelling eigen woning.
  • Indien er in 2015 of 2016 gebruik is gemaakt van een deel van de verhoogde vrijstelling en in één van de jaren 2017 of 2018 dan bestaat er nog recht op het resterende deel van de verhoogde schenkvrijstelling in 2019 of 2020. Wanneer er in 2015 of 2016 gebruik is gemaakt van een deel van de verhoogde vrijstelling en in 2017 en 2018 helemaal niet, dan bestaat er geen recht meer op een verhoogde vrijstelling in 2019 of 2020.
  • Indien in 2017 of 2018 gedeeltelijk gebruik is gemaakt van de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning mag het restant van het bedrag gebruikt worden in 2019 en 2020. Alleen als er in 2017 of 2018 ook gebruik is gemaakt van een andere verhoogde vrijstelling, zoals die voor een dure studie, dan bestaat er geen recht meer op het toepassen van het restant van de verhoogde vrijstelling eigen woning.

Jurisprudentie en besluit

Recentelijk is er een interessante uitspraak verschenen over het toepassen van de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning. Rechtbank Gelderland heeft op 21 januari 2019 besloten dat facturen van vóór de schenkingsdatum ook onder de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning vallen, zie ook ons bericht hierover op Taxlive.

Verder heeft de staatssecretaris op 29 november 2018 nieuwe goedkeuringen gepubliceerd voor de toepassing van de eenmalige verhoogde schenkvrijstelling eigen woning. Een goedkeuring ziet op het leeftijdsvereiste voor de schenkvrijstelling. De vrijstelling geldt tot en met de dag dat de begunstigde of zijn partner 40 jaar wordt. In het besluit worden hier ook een aantal voorbeelden van gegeven.

Daarnaast is er een goedkeuring verleend voor het gebruik van de vrijstelling voor de gehele of gedeeltelijke aflossing van de eigenwoningschuld, bijvoorbeeld bij familieleningen of, onder voorwaarden, bij de kwijtschelding van een gedeelte van de koopsom.

Verder zijn er goedkeuringen gegeven voor de situaties dat:

  • een woning wordt aangekocht tegen een lagere waarde dan de waarde in het economisch verkeer;
  • er sprake is van een woning in het buitenland; en
  • de opschortende voorwaarde voor aanwending van de schenking voor de eigen woning pas in een later jaar is vervuld.

Zie ook ons bericht op TaxLive over de goedkeuringen.

Tenslotte geeft de Belastingdienst op zijn website een uitgebreide toelichting met voorbeelden om te bepalen of en zo ja, voor welk bedrag er nog van de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning gebruik kan worden gemaakt in 2019.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

  479
Gerelateerde artikelen