Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat tussen belanghebbende en de freelancers een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat, zodat er voor belanghebbende een inhoudingsplicht geldt.

X exploiteert een thuiszorginstelling in de vorm van een eenmanszaak. X maakt daarbij gebruik van onder meer medewerkers met wie X een 'Arbeidsovereenkomst freelancer' heeft gesloten. De conclusie van het rapport naar aanleiding van een boekenonderzoek is dat X te weinig loonheffing inhoudt voor de freelancers. De inspecteur legt vervolgens naheffingsaanslagen loonheffing op over de jaren 2012, 2013 en 2014. In geschil is of de naheffingsaanslagen terecht en tot de juiste hoogte zijn opgelegd.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat tussen belanghebbende en de freelancers een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat, zodat er voor belanghebbende een inhoudingsplicht geldt. Het hof acht aannemelijk dat X de bevoegdheid heeft de freelancers bindende aanwijzingen te geven omtrent het te verrichten werk. Voorts hebben de freelancers de verplichting de arbeid persoonlijk te verrichten. Ten slotte heeft X de verplichting tot het betalen van loon. Daarmee is aan alle elementen van een dienstbetrekking voldaan.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f

Wet op de loonbelasting 1964 2

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 26 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  1574
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen