Staatssecretaris van Rij van Financiën verklaart een bezwaar tegen een Woo-besluit dat ziet op de betrokkenheid van het CAF bij onderzoeken naar fraude met kinderopvangtoeslag ongegrond. 

Het Combiteam Aanpak Facilitators (hierna: CAF) richtte zich op de aanpak van georganiseerd misbruik van toeslagen met behulp van een facilitator. Deze onderzoeken leiden er toe dat de kinderopvangtoeslag van ouders die hun kinderen lieten opvangen bij organisaties werd stopgezet.

De indiener van een Woo-verzoek vroeg om alle digitale en fysieke informatie die zien op vier onderwerpen die zijn genoemd in het onderzoeksrapport 'Toeslagengerelateerde CAF-zaken' van de ADR (V-N 2022/12.17). Dit betreft: diefstal, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte.

In overleg met de indiener is een steekproef gedaan met betrekking tot 7 CAF-zaken. Uit die steekproef blijkt dat de termen 'fraude' en 'valsheid in geschrifte' meerdere malen voorkomen op aangetroffen documenten. Deze informatie is vervolgens gedeeltelijk geopenbaard. 

De indiener van het Woo-verzoek is niet tevreden met de verstrekte gegevens en dient een bezwaar in. Omdat documenten reeds openbaar zijn en er geen reden is om de namen van onderzoeken zichtbaar te maken, is het bezwaar ongegrond. Omdat de inhoud van documenten alleen relevant is voor de vraag of er sprake is van een weigeringsgrond voor openbaring, wordt niet inhoudelijk ingegaan op vragen en stellingen van de bezwaarmaker. 

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

Wet open overheid 4.3

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 23 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

157

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen