Volgens de Kennisgroep aanmerkelijk belang wordt een forfaitair voordeel in de zin van art. 4.13 lid sub a Wet IB 2001 in aanmerking genomen als een aanmerkelijkbelanghouder van een in de Verenigde Staten gevestigde niet-transparante US LLC immigreert naar Nederland.

De casus die ten grondslag ligt aan dit kennisgroepstandpunt betreft een in de Verenigde Staten wonende natuurlijke persoon die alle aandelen houdt in een in de Verenigde Staten gevestigde niet-transparante US LLC. In 2022 immigreert de aandeelhouder naar Nederland.

In het kader van de bovenstaande casus worden aan de kennisgroep twee vragen voorgelegd. De eerste vraag is of vanwege de immigratie een forfaitair voordeel op grond van art 4.13 lid 1 sub a Wet IB 2001 in aanmerking wordt genomen? De tweede vraag behandelt de vraag hoe het forfaitaire voordeel in dergelijke gevallen berekend moet worden.

Naar aanleiding van de eerste vraag antwoordt de Kennisgroep aanmerkelijk belang dat er een forfaitair voordeel in de zin van art. 4.13 lid sub a Wet IB 2001 in aanmerking wordt genomen als een aanmerkelijkbelanghouder van een in de Verenigde Staten gevestigde niet-transparante US LLC immigreert naar Nederland. De US LLC kwalificeert namelijk als ‘een niet in Nederland gevestigde vennootschap’ in de zin van art. 4.13 lid sub a Wet IB 2001.

Voor de bepaling van het forfaitaire voordeel wordt aangesloten bij de waarde van het aandelenpakket aan het begin van het kalenderjaar. De datum van 1 januari is hierbij uitsluitend een peildatum voor de waarde van de aandelen en dus geen toetsmoment voor de bepaling van het belastbare feit. Het is dus niet vereist dat op 1 januari wordt voldaan aan de voorwaarden voor het in aanmerkingen nemen van een forfaitair voordeel.

Op de tweede vraag antwoordt de kennisgroep dat het forfaitaire voordeel via een redelijke wetstoepassing van art. 4.14 lid 2 Wet IB 2001 en op basis de jurisprudentie naar tijdsgelang moet worden berekend tegen de waarde van het economische verkeer van de aandelen per 1 januari van het kalenderjaar gecorrigeerd naar de periode dat belastingplichtige in Nederland woont.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.14

Wet inkomstenbelasting 2001 4.12

Wet inkomstenbelasting 2001 4.13

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 23 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

327

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen