Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat X in verband met de box 3-teruggaaf recht heeft op een vergoeding van rente. Het is in strijd met art. 13 EVRM dat een vergoeding van schade zonder meer wordt uitgesloten.

X is het niet eens met de aan hem opgelegde IB-aanslagen 2016-2018. Het geschil betreft de box 3-heffing. Naar aanleiding van het Kerst-arrest van de Hoge Raad (24 december 2021, nr. 21/01243, V-N 2022/2.3) vermindert de inspecteur de aanslagen 2017 en 2018 naar een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van nihil. In hoger beroep is in geschil of X recht heeft op een rentevergoeding over de periode tussen de betaling van de box 3-heffing en de terugbetaling van deze heffing. Onder verwijzing naar art. 41 EVRM en het Darby-arrest van het EHRM kent Hof Arnhem-Leeuwarden een rentevergoeding van € 1700 toe aan X. Het hof baseert zich daarbij op de belastingrenteregeling.

Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat X in verband met de box 3-teruggaaf recht heeft op een vergoeding van rente. Het is in strijd met art. 13 EVRM dat een vergoeding van schade zonder meer wordt uitgesloten. Volgens de A-G kan daarbij echter niet worden aangesloten bij art. 41 EVRM, omdat dit artikel een bepaling is die van toepassing is in een procedure voor het EHRM. Er is geen rechtsregel die meebrengt dat de Nederlandse rechter die bepaling kan toepassen. Volgens de A-G moet op grond van art. 8:73 Awb wettelijke rente worden vergoed. Omdat het hof ten onrechte belastingrente heeft vergoed, adviseert de A-G de Hoge Raad om het beroep in cassatie van de staatssecretaris gegrond te verklaren.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 41

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 13

Algemene wet bestuursrecht 8:73

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Invorderingswet 1990 28c

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30fe

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 15 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

12953

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen