Hof Amsterdam oordeelt dat de rechter niet hoeft in te grijpen ten aanzien van het geconstateerde rechtstekort. Het hof verwijst daarbij onder andere naar het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2019.

Uit spontaan door de Duitse autoriteiten verstrekte informatie is de inspecteur op de hoogte gekomen van een bankrekening in Luxemburg van Y, de echtgenote van belanghebbende, X. Omdat van deze rekening geen opgaaf is gedaan in de IB-aangiften legt de inspecteur IB-navorderingsaanslagen 2006 - 2015 op, waarbij het spaartegoed bij ieder van hen voor 50% wordt toegerekend aan de grondslag uit sparen en beleggen. X is het hier niet mee eens. Hij is van mening dat de box 3-heffing in strijd is met art. 1 EP EVRM.

Hof Amsterdam oordeelt dat de rechter niet hoeft in te grijpen ten aanzien van het geconstateerde rechtstekort. Het hof verwijst daarbij onder andere naar het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2019 (nr. 17/05606, V-N 2019/30.5). Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat in de jaren 2006 - 2015 terughoudendheid past ten opzichte van de wetgevende macht. Omdat X niet onderbouwt waarom er in zijn ogen sprake is van een individuele en buitensporige last, maakt hij niet aannemelijk dat zich bij hem een zodanige last heeft voorgedaan. Verder is het niet juist, zoals X stelt, dat er al sprake is van een individuele en buitensporige last wanneer het werkelijke rendement op de door hem bij de bank aangehouden spaarrekening lager is dan de daarover verschuldigde belasting in box 3. Dit blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 2 juli 2021 (nr. 20/02453, V-N 2021/29.9). Het beroep op het Kerst-arrest van de Hoge Raad (24 december 2021, nr. 21/01243, V-N 2022/2.3) wordt ook verworpen. Dit arrest heeft betrekking op de vermogensmix (de box 3-heffing) sinds 2017. Het hoger beroep van X is ongegrond.

Lees ook het thema Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen

Dossiers: Box 3

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 6 mei

23

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen