Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de gebruikelijkloonregeling van toepassing is en dat X bv niet aannemelijk maakt dat het fictieve loon lager moet zijn dan € 32.500.

Aan X bv zijn LB-naheffingsaanslagen en 25% vergrijpboeten opgelegd, omdat zij aan haar directeur/enig aandeelhouder, de heer A, in de betreffende jaren geen loon heeft uitbetaald. Zijn echtgenote en hun kinderen waren wel bij X bv in loondienst. A was door X bv als manager gedetacheerd bij twee andere concernvennootschappen. In geschil is of de gebruikelijkloonregeling van toepassing is en of het vastgestelde fictieve jaarloon van € 32.500 te hoog is. Rechtbank Zeeland-West-Brabant matigt de boeten ambtshalve met 15% tot in totaal € 14.365. X bv stelt in hoger beroep dat A niet als manager voor de andere bv's heeft opgetreden en dat zijn inspanningen voor X bv minimaal waren.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de gebruikelijkloonregeling van toepassing is en dat X bv niet aannemelijk maakt dat het loon lager moet zijn dan wat door de inspecteur is vastgesteld. De ontvangen managementfees van jaarlijks minimaal € 57.000 drukken voor 98,3% op andere certificaathouders dan A, zodat het niet waarschijnlijk is dat die akkoord zouden gaan met fees waar niets tegenover staat. De boeten worden wel vernietigd. De inspecteur slaagt niet in zijn verzwaarde bewijslast overtuigend aan te tonen (vgl. HR 8 april 2022, 20/02638, V-N 2022/17.10) dat het aan de grove schuld van X bv is te wijten dat de belasting welke op aangifte moest worden voldaan niet is betaald. Uit de stukken blijkt dat X bv de nakoming van haar fiscale verplichtingen over heeft gelaten aan haar belastingadviseur. Het beroep van X bv is deels gegrond.

Lees ook het thema Gebruikelijk loon.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f

Wet op de loonbelasting 1964 12a

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 13 september

Informatiesoort: VN Vandaag

598

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen