Hof Den Haag oordeelt in navolging van Rechtbank Den Haag dat de vragen die X na de hoorzitting schriftelijk stelde en de antwoorden daarop die de heffingsambtenaar in de uitspraak op bezwaar heeft opgenomen niet noopten tot een tweede hoorzitting. De hoorplicht is niet geschonden. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X komt in bezwaar tegen de aanslag afvalstoffenheffing. De heffingsambtenaar doet uitspraak, maar vergeet X te horen. De rechtbank verwijst de zaak terug naar de heffingsambtenaar, die alsnog een hoorzitting regelt. Tijdens de hoorzitting geeft X aan dat hij de hoorzitting prematuur vindt, omdat hij de kostenonderbouwing van de afvalstoffenheffing onduidelijk vindt. Hij stelt na de hoorzitting schriftelijk vragen en wil een nieuwe hoorzitting. De heffingsambtenaar doet zonder tweede hoorzitting uitspraak en beantwoordt de vragen in de uitspraak op bezwaar. X komt in beroep. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. X komt in hoger beroep. In geschil is de vraag of sprake is van schending van de hoorplicht.

Het hof (V-N Vandaag 2023/1234) oordeelt dat de hoorplicht niet is geschonden. X heeft voor een grondige en zorgvuldige voorbereiding van het hoorgesprek voldoende tijd gehad in de periode tussen de ontvangst van de brief van 29 april 2021 en het moment van het hoorgesprek op 11 mei 2021. Van de gemachtigde had derhalve mogen worden verwacht dat hij hetgeen hij in zijn brief van 19 mei 2021 heeft aangevoerd, reeds tijdens het hoorgesprek te berde zou brengen. Dat hij dat niet heeft gedaan komt voor zijn rekening en risico (en daarmee van X). De in de uitspraak op bezwaar van 14 juni 2021 opgenomen informatie betreft de opbouw van de kostenpost “overige” (€ 636.000), de verdeelsleutels en de opbouw van de totale kostenposten van het “Klantencontactcentrum” (€ 400.000) en de “veegkosten” (€ 1.736.000). Deze informatie, noch de verzoeken daartoe, kunnen worden aangemerkt als feiten en omstandigheden als bedoeld in art. 7:9 Awb op grond waarvan de heffingsambtenaar gehouden was X in de gelegenheid te stellen daarover te worden gehoord. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:9

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 9 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

255

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen