Advocaat-generaal IJzerman stemt in met het oordeel van Hof ’s-Hertogenbosch dat de informatiebeschikking van de Belastingdienst over de fiscale woonplaats van X grotendeels niet in strijd is met het evenredigheidsbeginsel.

X stond tot 1987 ingeschreven in Nederland. In de jaren 2009 t/m 2012 staat X ingeschreven in Curaçao waar hij beschikt over woon- en kantoorruimte. X huurt verder woon- en kantoorruimte in België en bezit (middellijk) een woning in Frankrijk. Er zijn echter ook aanknopingspunten met Nederland. Dat is voor de inspecteur reden om nader te onderzoeken of X in Nederland woonde en dus is aan te merken als binnenlands belastingplichtige. De inspecteur legt aan X uiteindelijk een informatiebeschikking op met 18 afzonderlijke vragen.

Advocaat-generaal IJzerman stemt in met het oordeel van Hof ’s-Hertogenbosch dat de informatiebeschikking van de Belastingdienst grotendeels niet in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Het hof heeft geoordeeld dat de inspecteur bij de informatieverzoeken over voldoende aanwijzingen beschikte op grond waarvan hij in redelijkheid het standpunt kon innemen dat X binnenlands belastingplichtig zou kunnen zijn. Een schending van het evenredigheidsbeginsel heeft het hof alleen voor bepaalde vragen vastgesteld. Dat heeft ertoe geleid dat het hof de informatiebeschikking deels heeft vernietigd. Op de door het hof genoemde overige vragen dient X nog te antwoorden. De A-G acht de door het hof gemaakte beoordelingen en afwegingen adequaat en voldoende gemotiveerd. Het slechts in algemene termen gestelde middel van X dat er in meerdere mate sprake zou zijn van schending van het evenredigheidsbeginsel kan daaraan niet afdoen, zodat het faalt. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van X ongegrond te verklaren.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 15 januari

Rubriek: Bronbelasting

  483
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen