De regeling voor de onbelaste reiskostenvergoeding kan als doeltreffend en doelmatig worden beoordeeld. Dit blijkt uit een onderzoek door CE Delft en Significance in opdracht van het ministerie van Financiën. Op basis van de conclusies van het onderzoek ziet het kabinet geen aanleiding de regeling aan te passen, anders dan de verhoging naar € 0,23 per kilometer met ingang van 2024.

Uit het rapport Evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding, dat op 5 juli 2023 al is gedeeld met de Tweede Kamer, blijkt dat de onbelaste reiskostenvergoeding doeltreffend is. De gestelde doelen, namelijk het voorkomen dat de vergoeding voor zakelijke reiskosten in de loonheffingen worden betrokken en het fiscaal ondersteunen van een goed functionerende arbeidsmarkt, worden gehaald. De invoering van de regeling heeft geleid tot een gemiddelde toename van het aantal bereikbare banen in Nederland van 8%. De regeling kan ook als doelmatig worden beschouwd omdat deze significant bijdraagt aan het verbeteren van de geografische matching van werknemers en banen. Dit leidt tot een hogere gemiddelde arbeidsproductiviteit.

De regeling heeft volgens de onderzoekers ook belangrijke negatieve effecten. Zo schiet de regeling tekort in het tegemoetkomen aan de subdoelstelling om negatieve milieueffecten en congestie te beperken. Bij de analyse van een mogelijke verruiming of versobering van de regeling speelt de afweging tussen de baten voor de arbeidsmarkt en de kosten van congestie en milieu een belangrijke rol.

De onderzoekers doen een vijftal aanbevelingen die het kabinet ter harte neemt. Het kabinet wenst daarmee de doelstellingen van de regeling expliciet vast te leggen en een periodieke evaluatie van het kilometerbedrag in te richten. De anti-samenloopregeling tussen de onbelaste reiskostenvergoeding en de thuiswerkvergoeding wordt geëvalueerd. Ook wordt er gekeken naar hoe een deelauto gestimuleerd zou kunnen worden. Tot slot zal bij de volgende evaluatie in 2028 specifiek aandacht uitgaan naar hoe werkgevers reageren op wijzigingen in de regeling.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 16 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

491

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen