De Kennisgroep loonheffing algemeen stelt dat de maandtabel van toepassing blijft bij een onderbroken loontijdvak door onbetaald verlof, ook voor fulltimers die minder werken.

De aanleiding voor het kennisgroepstandpunt betreft een standpunt uit de handreiking “Welke tijdvaktabel gebruikt u bij een onderbroken loontijdvak?” op het Forum Salaris (update 28 april 2022) dat bepaalt dat voor zowel een fulltime als een parttime medewerker die allebei met onbetaald ouderschapsverlof gaan de maandtabel van toepassing blijft. Naar aanleiding van dit standpunt zijn aan de kennisgroep twee vragen gesteld, namelijk: i) is het standpunt dat de maandtabel in casu van toepassing blijft juist; en ii) wat wordt bedoeld met de woorden ‘gedurende een langere periode’? De kennisgroep stelt dat het standpunt dat de maandtabel in casu van toepassing blijft juist is. Wat betreft de woorden ‘gedurende langere periode’ wordt opgemerkt dat moet worden aangesloten bij het begrip ‘doorgaans. Het begrip doorgaans moet worden uitgelegd als meer dan 50% van de weken binnen het kalenderjaar op minder dan vijf dagen per week werkzaam zijn. Tot slot moet de inschatting van het te verwachten arbeidspatroon volgens de kennisgroep per dienstbetrekking worden beoordeeld.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 25

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 13 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

233

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen