De Kennisgroep loonheffing algemeen stelt dat de aanvraag en verlenging van een A1-verklaring door een werkgever geen belast loon vormt voor de werknemer. Als de werkgever de melding bij werken in meerdere lidstaten doet of door een adviseur laat doen is wel sprake van belast loon.

De A1-verklaring is een verklaring over de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en wordt aangevraagd bij de SVB. Er zijn drie soorten A1-verklaringen: tijdelijke detachering, verlenging bij langdurige detachering en werken in meerdere lidstaten. De vraag rijst of de aanvraag en verlenging van een A1-verklaring door een werkgever (belast) loon vormt voor de werknemer. Volgens de kennisgroep geniet de werknemer bij de aanvraag of verlenging van een A1-verklaring door de werkgever geen voordeel. Er is echter wel sprake van een voordeel voor de werknemer als de werkgever de melding werken in meerdere lidstaten doet of door een adviseur laat doen. De informatieverplichting van art. 16 Toepassingsverordening (Vo (EG) 987/2009) rust namelijk in deze situatie op de werknemer (persoonlijke verplichting). Indien de werkgever de verstrekking of vergoeding als eindheffing aanwijst, kan - indien aan de voorwaarden wordt voldaan - sprake zijn van een gerichte vrijstelling. Bij toepassing van de 30%-regeling kan de werkgever de verstrekking of vergoeding aanwijzen als eindheffingsbestanddeel en ten laste brengen van de vrije ruimte.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 10

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationale sociale zekerheid, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 18 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

306

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen