De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning (36431) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Tegen de achtergrond van afruilen tussen inkomensondersteuning, het zorgen dat werken loont en gezonde overheidsfinanciën is het kabinet gekomen tot het koopkrachtpakket voor 2024, waarmee gericht het aantal personen en kinderen in armoede wordt beperkt, aldus de minister. Het kabinet is niet voornemens de verlaging van de inkomensafbouwgrens voor paren terug te draaien. Met deze aanpassing wordt het kindgebonden budget beter gericht op gezinnen met een laag of middeninkomen.

De minister is voor het kindgebonden budget en de kinderbijslag een traject gestart om invulling te geven aan de toekomst van deze kindregelingen. Hierin wordt samengewerkt met de Dienst Toeslagen en de SVB. De Kamer wordt naar verwachting nog in 2023 of begin 2024 over de uitkomsten geïnformeerd. Daarnaast wordt in een apart traject van Dienst Toeslagen verder gewerkt aan het onderzoek Toekomst Toeslagen dat in het eerste kwartaal van 2024 wordt afgerond. In 2025 staat een evaluatie gepland, de periodieke rapportage Tegemoetkoming ouders. kin

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 18 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

100

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen