De Nederlandse en Belgische autoriteiten hebben een overeenkomst gesloten over de interpretatie van het begrip vaste inrichting bij thuiswerkende werknemers. De overeenkomst is bedoeld om werkgevers in Nederland en België duidelijkheid te bieden over de elementen die in het bijzonder van belang zijn bij de beoordeling of het thuiswerken van werknemers in hun woonland niet tot een vaste inrichting leidt.

De aanwezigheid van een vaste inrichting in de woonstaat van een werknemer van een onderneming van de andere verdragsluitende staat hangt af van alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. In de overeenkomst zijn de volgende onderdelen opgenomen die verduidelijken hoe dit wordt ingevuld als:

  • incidenteel wordt thuisgewerkt;
  • structureel wordt thuisgewerkt met de mogelijkheid tot werken op locatie, of;
  • structureel en verplicht wordt thuisgewerkt.

Ook wordt een praktische handreiking gegeven waarin de afwezigheid van een vaste inrichting door de bevoegde autoriteiten wordt verondersteld. Dit is het geval bij 50% of minder thuiswerken in het woonland. Ook is er geen sprake van een vaste inrichting als het gaat om het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting, uitsluitend ten behoeve van werkzaamheden van voorbereidende aard of hulpwerkzaamheden. Indien de activiteiten van de vaste bedrijfsinrichting echter een essentieel en belangrijk onderdeel vormen van de activiteiten van de gehele onderneming, zijn deze activiteiten niet van voorbereidende aard en geen hulpwerkzaamheden. Dit is een doorslaggevend criterium.

Deze overeenkomst doet niet af aan de eventuele toepasselijkheid van de uitzonderingen op het vaste inrichtingsbegrip, respectievelijk de vaste vertegenwoordiger.

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 5

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 11 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1526

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen