Staatssecretaris Snel van Financiën heeft het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020 bij de Tweede Kamer ingediend.

Inkomstenbelasting

Aanpassen inkeerregeling
Tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 is de toezegging gedaan te bezien of en zo ja, hoe boetevrije inkeer kan worden uitgesloten voor situaties zoals die zijn gebleken uit de Panama Papers. Dit heeft geleid tot een voorgestelde maatregel die inhoudt dat boetevrije inkeer is uitgesloten voor inkomen uit aanmerkelijk belang. Verder wordt met de maatregel het onderscheid tussen inkomen dat in het buitenland is opgekomen en inkomen dat in het binnenland is opgekomen, weggenomen.

Aanpassen tonnageregeling
De tonnageregeling beoogt het verhuizen van zeescheepvaartondernemingen naar landen met een gunstig fiscaal klimaat tegen te gaan. De tonnageregeling wordt aangemerkt als een selectieve fiscale steunregeling en is in het verleden door de Europese Commissie (EC) als verenigbaar met de interne markt aangemerkt.
Met het doorvoeren van drie wijzigingen wordt beoogd de tonnageregeling inclusief de aanvullende regelingen door de EC te laten aanmerken als verenigbare staatssteun.

 1. Tijd- of reischarter De door de EC vereiste aanvullende voorwaarde is dat het jaartotaal van de nettodagtonnages van de door een belastingplichtige in een jaar in tijd- of reischarter gehouden schepen die niet de vlag voeren van EU-lidstaat of van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna: EU/EER-land), niet meer bedraagt dan 75% van het jaartotaal van de nettodagtonnages van alle schepen die voor de betreffende belastingplichtige voor de tonnageregeling in aanmerking komen.
 2. Vlagvereiste. Het voeren van de vlag van een EU/EER-land betekent dat een schip is ingeschreven in het scheepsregister van dat EU/EER-land en onder andere aan de veiligheidsvoorschriften van dat land moet voldoen. De op dat punt voorgestelde maatregel leidt tot twee aanpassingen van het vlagvereiste.
 3. Een winstplafond voor niet-vervoerswerkzaamheden De derde voorgestelde wijziging van de tonnageregeling beperkt de ruimte om winst die is toe te rekenen aan niet-vervoerswerkzaamheden onder het bereik van de tonnageregeling te brengen.

Vennootschapsbelasting

De earningsstrippingbeschikking wordt herzien. De toepassing van de earningsstrippingmaatregel kan er toe leiden dat een deel van het saldo aan renten in een jaar niet in aftrek komt bij het bepalen van de winst van dat jaar. In dit wetsvoorstel wordt, conform de systematiek zoals die al geldt voor het verrekenen van verliezen, geregeld dat een beschikking met betrekking tot het voort te wentelen saldo aan renten kan worden herzien als sprake is van een nieuw feit, kwade trouw of een voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbare fout. Ook wordt geregeld dat hiervoor eenzelfde termijn geldt als ook voor navordering van te weinig geheven belasting geldt. Verder wordt in dit wetsvoorstel geregeld dat een beschikking wordt gegeven indien het voortgewentelde saldo aan renten van een eerder jaar in aftrek komt bij het bepalen van de winst van een later jaar.

Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting

Voor de invulling van de definitie van het begrip vaste inrichting in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de vennootschapsbelasting zal worden aangesloten bij de definitie in het van toepassing zijnde belastingverdrag. Voor niet-verdragssituaties wordt met dit wetsvoorstel de definitie van het begrip vaste inrichting in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de vennootschapsbelasting in lijn gebracht met de meest recente versie van het modelverdrag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)30. De wijzigingen betreffen ook de vaste vertegenwoordiger.

Wet vermindering afdracht loonbelasting

De aanvraagsystematiek van de S&O-afdrachtvermindering wordt vereenvoudigd en verkort. Het aantal momenten per jaar waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd zal worden uitge- breid van drie naar vier. Het uiterste moment van het indienen van een aanvraag te stellen wordt gesteld op de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, in plaats van ten minste een maand voorafgaand aan die periode. Termijnoverschrijding in geval van een verstoring van het digitale loket kan mogelijk verschoonbaar zijn.

Autobelastingen

 • Voorgesteld wordt dat per 1 juli 2020 de WLTP CO2 uitstoot de heffingsgrondslag van de BPM wordt. Wanneer deze aanpassingen in het onderhavige wetsvoorstel toch leiden tot een verhoging van de bpm, komt er overgangsrecht. Er kan dan, onder de in art. 16a Wet BPM 1992 beschreven voorwaarden, tot 2 maanden na inwerkingtreding van de wet, aanspraak worden gemaakt op de Wet BPM 1992 zoals deze gold voor de tariefsaanpassing. Voor auto’s die op of na 1 juli 2020 voor het eerst in Nederland worden geregistreerd, waarvan de CO2-uitstoot uitsluitend is vastgesteld conform de NEDC-testmethode, en voor de heffing van de bpm als nieuwe auto worden aangemerkt, geldt de Wet BPM 1992 zoals deze luidde op 30 juni 2020.
 • Benzineauto met compressieontsteking wordt uitgezonderd van dieseltoeslag in de bpm. Het wetsvoorstel bevat een maatregel die voorkomt dat de huidige dieseltoeslag ook gaat gelden in geval van benzinemotoren met een compressieontsteking.
 • Aanpassen van de fijnstoftoeslag. Voor bepaalde dieselauto’s wordt de fijnstofnorm uitgedrukt in milligram per kilowattuur (mg/kWh). Dat is niet om te rekenen in mg/km. Voorstel is daarom een fijnstofnorm van 10 mg/kWh, de Euronorm VI-emissiegrenswaarde. Aan deze norm wordt in ieder geval voldaan als de dieselauto een af-fabriek roetfilter heeft. Het leeftijdscriterium van de fijnstoftoeslag bij dieselpersonenauto’s wordt in dit wetsvoorstel geschrapt. Van dieselpersonenauto’s die zijn toegelaten na 1 september 2009 en waarvan geen fijnstofuitstoot is geregistreerd wordt de fijnstootuitstoot geacht lager zijn dan de 5 mg/km waardoor deze voertuigen blijven buiten de heffing. Om het ontgaan van heffing te voorkomen door het verwijderen van het af-fabriek roetfilter wordt voorgesteld om in dat geval te veronderstellen dat de fijnstofnorm wordt overschreden. Tegenbewijs leveren is mogelijk. Inwerkingtreding van de wijziging geschiedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Fiscaal bestuursrecht

 • In de strijd tegen belastingontduiking wordt voorgesteld om bepaalde onherroepelijk geworden vergrijpboeten die aan beroepsbeoefenaars op grond van medeplegen zijn opgelegd, openbaar te maken. De medeplegende beroepsbeoefenaar kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
 • Er wordt een keuzeregeling ingevoerd op grond waarvan de burger kan kiezen of hij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post toegezonden wil krijgen. Een burger zit niet vast aan een gemaakte keuze, hij kan zijn keuze in beginsel zo vaak herzien als hij wenst. Een uitzondering bestaat voor de burger die tevens ondernemer is. De keuzeregeling geldt niet voor de douanewetgeving. De datum van inwerkingtreding wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.
 • Een ingediend aangiftebiljet zonder uitnodiging tot het doen van aangifte wordt ook wel de ‘spontane aangifte’ genoemd. Door voorgestelde aanpassingen van de AWR zal de wettelijke status van de (kwalificerende) spontane aangifte hetzelfde zijn als het op uitnodiging doen van aangifte. Onder omstandigheden kan worden voorzien in een verlenging met zes maanden van de termijnen.
 • Aanpassen belastingrente vennootschapsbelasting. Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte.
 • Aanpassen belastingrente erfbelasting. Voorgesteld wordt geen belastingrente in rekening te brengen indien het verzoek om een voorlopige aanslag erfbelasting of de aangifte is ontvangen binnen de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt, indien de (voorlopige of definitieve) aanslag erfbelasting wordt vastgesteld overeenkomstig dat verzoek of die aangifte. Het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend vangt aan op het moment waarop de in die situatie geldende aangiftetermijn is verstreken.

Invordering

Het voorstel is om in de IW 1990 expliciet vast te leggen welke gegevens de Belastingdienst kan opvragen bij banken voor het afboeken van betalingen op een in te vorderen bedrag. Bij natuurlijke personen gaat het om: naam, adres en geboortedatum. In andere gevallen gaat het om: naam, adres (vestigingsplaats) en KvK-nummer. Doel van het voorstel is dat de Belastingdienst bij het ontbreken van een betalingskenmerk de betaling kan traceren. Dat voorkomt een onnodig invorderingstraject.
Het voorstel is getoetst aan het EVRM, de AVG en Privacy Impact Assessment (PIA).

Waardering WOZ

 • Gebruik WOZ-waarden door bestuursorganen. Op grond van een delegatiebepaling in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) kunnen bestuursorganen worden aangewezen die voor een specifiek omschreven doel bevoegd zijn tot gebruik van het waardegegeven van een onroerende zaak. De betreffende delegatiebepaling wordt nu uitgebreid met een beperktere aanwijzingsmogelijkheid.
 • Gebruik WOZ-waarden door derden. Tot en met 30 september 2016 bevatte de Wet WOZ een bepaling met een delegatiegrondslag voor het aanwijzen van derden – niet zijnde bestuursorganen – die het waardegegeven van een onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dient kunnen opvragen en die bevoegd zijn tot gebruik daarvan voor een specifiek omschreven doel. Deze bepaling werd vervangen door een andere bepaling. Voorgesteld wordt de betreffende ‘oude’ bepaling te doen herleven, met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2016.

Milieubelastingen

Er wordt in de Wet belastingen op milieugrondslag geregeld dat het verwijderen (in de regel storten) van verbrandingsresten in de eigen inrichting buiten de heffing van afvalstoffenbelasting valt, voor zover die verbrandingsresten zijn ontstaan door het verbranden van aan die inrichting ter verwijdering afgegeven afvalstoffen waarover afvalstoffenbelasting is geheven. Het gaat hier om een technische wijziging.

Belastingwet BES

Abusievelijk is niet eerder in de wet opgenomen dat lichamen die op grond van de Belastingwet BES worden geacht in Nederland te zijn gevestigd, ook verplicht zijn om een gewaarmerkt afschrift van de jaarrekening bij de inspecteur van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) in te dienen. Dat wordt thans hersteld. De jaarrekening helpt de BCN bij het uitoefenen van controle en het verkrijgen van een betere informatiepositie. Dat is relevant bij de handhaving van andere belastingen dan winstbelasting, zoals loonbelasting en algemene bestedingsbelasting (ABB).

Om onduidelijkheid te voorkomen wordt voorgesteld de bewaartermijn voor loonbelastingverklaringen en de Douane- en Accijnswet (DABES) gelijk te trekken naar zeven jaar. Conform de bewaarplicht zoals die, in hoofdregel, geldt voor administratieplichtigen. In de ABB worden twee wijzigingen voorgesteld:

 1. het 0%-tarief bij invoer voor de categorie ‘zeer zuinige auto’s’ (CO2 uitstoot van niet meer dan 110 g/km (benzine) of 95 g/km (diesel)) alleen nog maar toe te passen op auto’s die geen CO2 uitstoten. In de praktijk zal het gaan om elektrische auto’s. Dat past in het streven naar vergroening in Caribisch Nederland.
 2. Invoeren van een factureringsplicht voor iedereen die, anders dan in dienstbetrekking, werkzaamheden of diensten voor derden verricht.

Dit wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2020, dat bestaat uit zes wetsvoorstellen. De vijf andere wetsvoorstellen zijn Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgavenBelastingplan 2020Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstatenWet bronbelasting 2021 en Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord.

Bronnen:

Wetsvoorstel

Memorie van toelichting

Nader rapport

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 september

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2019

  1480
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen