Tot afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven wordt de Wet IB 2001 aangepast. Daartoe is onderhavig wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer door de Staatssecretaris van Financiën.

Er komt een niet-fiscale uitgavenregeling voor in de plaats om een effectievere en doelmatigere inzet van budgettaire middelen mogelijk te maken. Deze niet-fiscale uitgavenregeling, de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie), is bedoeld voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

De wijzigingen in de Wet IB 2001 treden in werking op het moment dat het STAP-budget in werking treedt. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. Dit zal bij koninklijk besluit worden bepaald. De beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2020 is in ieder geval niet haalbaar gebleken.

Door het wetsvoorstel onderdeel te maken van het Belastingplan 2020 zijn de beoogde wijzigingen bekend gemaakt en kunnen burgers daar rekening mee houden bij het maken van een scholingskeuze. Ook omdat er in 2016 al een wetsvoorstel ter afschaffing van de aftrek is ingediend, is er geen overgangsrecht in het voorstel opgenomen voor scholingsuitgaven die gedaan worden in belastingjaren na de afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Ondanks dat voor deze uitgaven wellicht eerder verplichtingen zijn aangegaan. Voor scholingsuitgaven die gedaan worden na de afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven kan mogelijk in aanmerking worden gekomen voor een bijdrage vanuit het STAP-budget.

Overgangsrecht is wel van toepassing in de situatie dat scholingsuitgaven al in aftrek zijn gebracht en daarvoor, na de afschaffing, een teruggaaf wordt ontvangen. Voor die situatie wordt de huidige systematiek van de negatieve persoonsgebonden aftrek gehandhaafd. Het reeds bestaande overgangsrecht ter zake van scholingsuitgaven voor studiejaren tot en met het studiejaar 2014/2015, die destijds door de prestatiebeurs niet tot aftrek leidden, maar alsnog als scholingsuitgaven in aftrek kunnen worden gebracht als de prestatiebeurs niet wordt omgezet in een gift, wordt anders dan eerder gecommuniceerd gehandhaafd tot 1 januari 2031.

Dit wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2020, dat bestaat uit zes wetsvoorstellen. De vijf andere wetsvoorstellen zijn Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstatenBelastingplan 2020Wet bronbelasting 2021Overige fiscale maatregelen 2020 en Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord.

Bronnen:

Wetsvoorstel en Memorie van toelichting

Nader rapport

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Subsidies

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 september

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

Dossiers: Prinsjesdag 2019

  1043
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen