De Hoge Raad oordeelt dat aan degene te wiens aanzien een WOZ-beschikking is genomen een afschrift van de gegevens die ten grondslag liggen aan de vastgestelde waarde moet worden verstrekt. Dit geldt ook voor een voldoende specifiek verzoek van diegene tot het verstrekken van bepaalde gegevens die niet in het taxatieverslag zijn opgenomen, maar die wel ten grondslag liggen aan de vastgestelde waarde van de onroerende zaak.

X maakt via een gemachtigde bezwaar tegen de WOZ-beschikking van 2019. De gemachtigde vraagt in de bezwaarfase om alle stukken toe te sturen. Aan dat verzoek wordt deels voldaan door toezending van het taxatieverslag. Daarna maakt de gemachtigde gebruik van het hoorrecht, maar ziet daarbij af van het inzagerecht. De heffingsambtenaar wijst na het hoorgesprek het bezwaar af. Rechtbank Noord-Holland verklaart het beroep van X ongegrond, maar veroordeelt de heffingsambtenaar wel tot vergoeding van de proceskosten en het griffierecht. X kon namelijk pas in de beroepsfase beschikken over alle op de zaak betrekking hebbende stukken. De heffingsambtenaar gaat in hoger beroep. Volgens Hof Amsterdam kon worden volstaan met het toezenden van het taxatieverslag. X stelt in cassatie dat ook de taxatiekaart met de KOUDV- en de liggingsfactoren hadden moeten worden toegezonden.

De Hoge Raad oordeelt dat aan degene te wiens aanzien een WOZ-beschikking is genomen een afschrift van de gegevens die ten grondslag liggen aan de vastgestelde waarde moet worden verstrekt. Dit geldt ook voor een voldoende specifiek verzoek van diegene tot het verstrekken van bepaalde gegevens die niet in het taxatieverslag zijn opgenomen, maar die wel ten grondslag liggen aan de vastgestelde waarde van de onroerende zaak. Deze gegevens kunnen ook betrekking hebben op voor de waardevaststelling gebruikte vergelijkingsobjecten. De verplichting voor het bestuursorgaan om er bij de oproeping voor het horen op te wijzen waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen, geldt onverminderd in het geval van een professionele rechtsbijstandsverlener. Ook geldt deze verplichting als uit de houding of mededelingen wordt verwacht dat de tegenpartij geen inzage zal komen nemen. De uitspraak van de rechtbank wordt ook ten aanzien van de proceskosten bevestigd. De inspecteur stelt vergeefs dat X door de gang van zaken niet is benadeeld omdat de stukken in de bezwaarfase ter inzage hebben gelegen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 40

Algemene wet bestuursrecht 6:17

Algemene wet bestuursrecht 7:4

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Waardering onroerende zaken, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 21 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

1729

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen