De Tweede Kamer heeft op 21 september 2023 het wetsvoorstel Afschaffen schuldig nalatig verklaren bij niet of niet geheel betalen premie volksverzekeringen (36309) aangenomen. Het wetsvoorstel is als hamerstuk afgedaan.

Het wetsvoorstel wijzigt de AOW, de Wfsv en IW 1990. Met schuldig nalatig verklaren wordt bedoeld dat de SVB op basis van door de Belastingdienst aangeleverde gegevens vaststelt wat de gevolgen zijn voor de AOW-opbouw als niet (volledig) is voldaan aan de AOW-premieplicht en berekent wat de eventuele korting op de AOW is.

De korting vanwege schuldig nalatig komt te vervallen, om zo disproportionele effecten voor burgers te voorkomen en de uitvoering van de AOW voor de SVB en de Belastingdienst te vereenvoudigen. Bovendien heeft de CRvB een tweetal uitspraken gedaan op grond waarvan de wijze van gegevenslevering door de Belastingdienst aan de SVB moet worden aangepast.

Het wetsvoorstel ziet op het afschaffen van de regeling van schuldig nalatig verklaren. Een burger wordt niet langer schuldig nalatig verklaard wanneer hij niet (volledig) de premieplicht AOW heeft voldaan. Hierdoor zal niet langer een korting worden toegepast op de AOW-uitkering, wanneer een burger niet aan zijn AOW-premieverplichting heeft voldaan. De plicht tot betaling van de premie blijft en de Belastingdienst blijft de openstaande premieschuld invorderen.

Dit wetsvoorstel wijzigt ook de Wet algemene ouderdomsverzekering BES (AOV), waarbij schuldige nalatigheid wordt afgeschaft op eenzelfde wijze als bij het voorstel ten aanzien van de AOW.

Rubriek: Premieheffing

Editie: 22 september

Informatiesoort: VN Vandaag

434

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen