Omdat in de praktijk is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de informatie die bij een terugmelding bij het UBO-register van vennootschappen en andere juridische entiteiten moet worden verstrekt, wordt een nadere uitwerking gegeven in de Handelsregisterwet. Dit gebeurt door middel van de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

De terugmeldplicht houdt in dat Wwft-instellingen en bevoegde autoriteiten verplicht zijn om bij de beheerder van het register (de Kamer van Koophandel) melding te doen van iedere discrepantie die zij aantreffen tussen de informatie over uiteindelijk belanghebbenden in het register, en de informatie over uiteindelijk belanghebbenden waarover zij beschikken. Om een terugmelding in behandeling te kunnen nemen moet in alle gevallen in de terugmelding duidelijk worden gemaakt om welke juridische entiteit of juridische constructie en welke uiteindelijk belanghebbende het gaat, en wat de discrepantie is. Deze nota van wijziging verplicht instellingen en bevoegde autoriteiten om bij een terugmelding de gegevens over de betreffende uiteindelijk belanghebbende te verstrekken, die ook in de registers behoren te staan. Naast de verduidelijking van de inhoud van een terugmelding, wordt met deze nota van wijziging het Bureau Economische Handhaving (BEH) de bevoegdheid gegeven bij een Wwft-instelling die een terugmelding heeft gedaan, bij een trustee of bij een juridische entiteit, inlichtingen te vorderen die het BEH nodig heeft voor de uitvoering van zijn taak.

Tevens heeft de Minister van Financiën de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies naar de Tweede Kamer gestuurd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Fiscaal ondernemingsrecht, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 7 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  798
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen