De Tweede Kamer heeft in de nacht van 26 op 27 oktober 2023 een aantal moties aangenomen, die waren ingediend bij de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2024.

Hierin wordt de regering verzocht:

 • Een analyse te maken van de stapeling van alle voorgestelde en alle aangenomen maatregelen gericht op de metallurgische en mineralogische sector. En tevens om additioneel beleid te verkennen en voor te bereiden, waarmee op basis van deze analyse het handelingsperspectief van deze sectoren kan worden verbeterd en het werkelijke risico kan worden verkleind (motie 36418, nr. 70 (gewijzigd).

 • Om te monitoren wat de effecten van de uiteindelijke accijnsverhoging zijn op de grensoverschrijdende aankopen van alcohol en andere producten door Nederlandse consumenten, wat het effect is voor de lokale middenstand in de grensregio's en wat de opbrengsten van de verhoogde accijns zijn ten opzichte van de ramingen, en hierover in gesprek te gaan met de sector (motie 36418, nr. 71 (gewijzigd).

 • Om differentiatie in de verbruiksbelasting in suikerhoudende dranken tussen vruchtensappen en andere dranken mogelijk te maken (motie 36418, nr. 72).

 • De evaluatie van de expat-regelingen (30%-regeling) zo snel mogelijk, en uiterlijk in 2024 te starten (motie 36418, nr. 73).

 • Om met zo veel mogelijk OESO-landen een kopgroep te vormen die actief zal gaan pleiten voor de invoering van een mondiale minimumvermogensbelasting voor miljardairs (motie 36418, nr. 74).

 • Vooruitlopend op de herziening van de Europese Accijnsrichtlijn, voor het zomerreces 2024 een wetsvoorstel in te dienen om een verbruiksbelasting in te voeren op e-sigaretten (motie 36418, nr. 75).

 • Om zich in internationaal verband in te zetten voor een wereldwijde miljardairsbelasting en daarbij samen met één of meerdere gelijkgestemde landen initiatief te nemen (motie 36418, nr. 76).

 • Om op de eerstvolgende aanslag inkomstenbelasting, of zodra dit uitvoeringstechnisch mogelijk is, een duidelijk en begrijpelijk diagram met de relatieve positie van de desbetreffende belastingplichtige in de Nederlandse inkomensverdeling op te nemen (motie 36418, nr. 77).

 • Verzoekt het Presidium een tijdelijke commissie in te stellen voor de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel (motie 36418, nr. 78).

 • Om vanaf 2024 ook het uurbedrag van de vrijwilligersvergoeding te indexeren met de tabelcorrectiefactor (motie 36418, nr. 79).

 • Voor de invoering van deze verhoging van het BPM-tarief voor campers met een voorstel te komen zodat deze schorsing standaard onder het laagtarief kan komen te vallen (motie 36418, nr. 80).

 • Een tariefdifferentiatie in de kansspelbelasting te onderzoeken, zodat een ander percentage kan worden gehanteerd voor de Lotto en artikel 3-loterijen, dan voor risicovolle gokspelen (motie 36418, nr. 81).

 • Een bovennorm voor de marginale belastingdruk (inkomstenbelasting en toeslagen) te ontwikkelen (motie 36418, nr. 85).

 • Ook in Caribisch Nederland een systematiek te implementeren waardoor een wml-stijging niet fiscaal wordt afgeroomd, bijvoorbeeld door het wettelijk minimumloon op de BES-eilanden te koppelen aan de belastingvrije som (motie 36418, nr. 86).

 • Om zo snel als mogelijk doch uiterlijk per 2026 een zo eenvoudig mogelijke, uitvoerbare vorm van een gedifferentieerde verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken in te voeren op basis van suikergehalte (motie 36418, nr. 87).

 • Oplossingen aan te dragen voor als binnen de huidige BOR voorafgaand aan de overdracht een bedrijf gesplitst moet worden in een bedrijf met beleggingsvermogen en een bedrijf met ondernemingsvermogen, om zo dergelijke bedrijfsoverdrachten in het midden- en kleinbedrijf beter mogelijk te maken (motie 36418, nr. 88).

 • Drempels ('notches') in het belastingstelsel in kaart te brengen, en oplossingen te inventariseren om deze regelingen te verbeteren (motie 36418, nr. 89).

 • De uitwerking van het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 nauwkeurig te monitoren, zodat onbedoelde effecten voorkomen en eventueel gerepareerd kunnen worden (motie 36418, nr. 90).

 • De tegenbewijsregeling (box 3) te onderzoeken (motie 36418, nr. 93).

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 9.5a

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 30 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

2243

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen