De Hoge Raad oordeelt dat bestuursorganen stukken die op internet algemeen toegankelijk zijn niet op papier naar de rechter hoeven te sturen in het kader van art. 8:42 Awb. Verder beslist de Hoge Raad dat er voortaan geen recht meer bestaat op restitutie van griffierecht bij het alleen toekennen van immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.

X is het niet eens met een legesbedrag. X stelt dat de opbrengstlimiet voor de leges is overschreden. In geschil is of de heffingsambtenaar art. 8:42 Awb heeft geschonden door de begroting niet aan de rechter toe te zenden.

De Hoge Raad oordeelt dat bestuursorganen stukken die op internet algemeen toegankelijk zijn niet op papier naar de rechter hoeven te sturen in het kader van art. 8:42 Awb. In principe volstaat het versturen van een link naar de internetpagina waarop het document te vinden is. Uitzonderingen op deze regel zijn onder andere wanneer de ongewijzigde inhoud van het document niet langer toegankelijk is op of via de aangewezen website, of wanneer redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden verwacht dat zij internet gebruikt. In dit geval heeft de heffingsambtenaar in de bezwaarfase een link naar de gemeentelijke begroting gestuurd, maar deze link niet verstrekt tijdens beroep en hoger beroep. Het oordeel van het hof dat de heffingsambtenaar hiermee art. 8:42 Awb heeft geschonden, maar dat aan deze schending geen gevolgen hoeven te worden verbonden (art. 8:31 Awb), geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. In dit arrest beslist de Hoge Raad verder dat er voortaan geen recht meer bestaat op restitutie van griffierecht bij het alleen toekennen van immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. De Hoge Raad komt hiermee terug op r.o. 4.14.1 van het overzichtsarrest HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:252, V-N 2016/13.4. X heeft voor de cassatieprocedure recht op een vergoeding voor immateriële schade van € 500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Gemeentewet 229b

Gemeentewet 229

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 3 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

384

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen