Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de brief van de heffingsambtenaar met dagtekening 19 april 2018 een ambtshalve beslissing inhoudende de vernietiging van de naheffingsaanslag parkeerbelasting is en dat de redelijke termijn voor de vergoeding van immateriële schade is geëindigd.

Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting. De heffingsambtenaar heeft uitspraak op bezwaar gedaan en het bezwaar gegrond verklaard. Belanghebbende heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld bij het hof. De heffingsambtenaar heeft een verweerschrift ingediend. In geschil is of de rechtbank het beroep gegrond had moeten verklaren en of de rechtbank belanghebbende een vergoeding voor immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn voor de behandeling van bezwaar en beroep had moeten toekennen.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de rechtbank het beroep terecht ongegrond heeft verklaard. De brief van de heffingsambtenaar met dagtekening 19 april 2018 is een ambtshalve beslissing inhoudende de vernietiging van de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Daarmee is het materiële geschil beslecht en de redelijke termijn voor de vergoeding van immateriële schade geëindigd. Het standpunt van belanghebbende dat het beroep dan niet-ontvankelijk in plaats van ongegrond had moeten worden verklaard, kan niet slagen, omdat een dergelijke dictumwijziging niet enig redelijk belang van belanghebbende kan dienen. Het hof ziet geen aanleiding om het griffierecht te laten vergoeden en oordeelt dat er geen redenen zijn voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in art. 8:75 Awb.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Gemeentewet 225

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 29 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

144

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen