Advocaat-generaal Wattel concludeert dat niet is voldaan aan de vereisten voor toepassing van de kavelruilvrijstelling. Uit de wettekst, de wetssystematiek en de wetsgeschiedenis volgt dat deze fiscale faciliteit blijft beperkt tot een kavelruil in de zin van de Wilg.

X, de door X opgerichte bv en zijn ouders sluiten enkele overeenkomsten. De overeenkomsten leiden tot een notariële akte van kavelruil. De kavelruilovereenkomst is niet in de openbare registers ingeschreven. De door partijen ingebrachte kavels worden toegedeeld aan X, zijn bv en zijn ouders. In de akte wordt een beroep gedaan op de kavelruilvrijstelling. In hoger beroep is in geschil of de inschrijving in de openbare registers een constitutief vereiste is voor toepassing van de kavelruilvrijstelling. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden die gelden voor de kavelruilvrijstelling, omdat de kavelruilovereenkomst niet in de openbare registers is ingeschreven. Uit art. 85 Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), waar de bepaling inzake de kavelruilvrijstelling (art. 15 lid 1 onderdeel l WBR) naar verwijst, in samenhang gelezen met art. 31a Besluit inrichting landelijk gebied, volgt dat één van de voorwaarden is dat de overeenkomst in de openbare registers moet worden ingeschreven. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dus dat voor de kavelruilvrijstelling moet worden voldaan aan de eisen van art. 85 Wilg. Niet van belang is dat privaatrechtelijk gezien sprake is van een facultatieve inschrijving. Het gelijk is aan de inspecteur, de kavelruilvrijstelling is niet van toepassing.

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat niet is voldaan aan de vereisten voor toepassing van de kavelruilvrijstelling. Uit de wettekst, de wetssystematiek en de wetsgeschiedenis volgt dat deze fiscale faciliteit blijft beperkt tot een kavelruil in de zin van de Wilg. Daarbij merkt de A-G op dat zowel onder de voorganger (de Landinrichtingswet) als de opvolger (de Omgevingswet) van de Wilg inschrijving is vereist voor een kavelruil in de zin van die wetten. Verder is ook niet elke ruil of koop/ruilcombinatie waarbij kavels zijn betroken een kavelruil in de zin van art. 85 Wilg. Civielrechtelijk is een ruil/koopovereenkomst die niet aan de omschrijving van die bepaling voldoet wel een geldige titel voor overdracht, maar die valt niet onder art. 85 Wilg en daardoor niet onder de in art. 86 Wilg geboden goederenrechtelijke bescherming van de bij de kavelruil betrokken belangen. De A-G adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

Lees ook het thema Kavelruil en vrijstelling van overdrachtsbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 15

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Editie: 29 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

267

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen