De Hoge Raad beslist dat de belastingrechter bevoegd is in het kader van het bezwaar van een militair ambtenaar tegen de LB-inhouding naar aanleiding van de Wet uniformering loonbegrip.

Militair, X, maakt bij de minister bezwaar tegen de LB-inhouding op zijn salarisstrook over de maand januari 2013. Als gevolg van de Wet uniformering loonbegrip (WUL) is zijn maandelijks netto-inkomen namelijk, ondanks een compensatiemaatregel, verminderd. X wil dat het salaris wordt vastgesteld zonder toepassing van de WUL. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard. Uiteindelijk gelast de Centrale Raad van Beroep (CRvB) de minister het bezwaar door te sturen naar de bevoegde belastinginspecteur. Die verklaart het bezwaar ongegrond. In hoger beroep beslist Hof Arnhem-Leeuwarden dat de belastingrechter en niet de militaire ambtenarenrechter bevoegd is om over deze kwestie (inhouding van loonheffing) te oordelen. Verder oordeelt het hof dat de WUL en de effecten daarvan voor X, geen strijd opleveren met internationale, publiekrechtelijke bepalingen. Het hoger beroep van X is ongegrond. X komt in cassatie.

De Hoge Raad is het met het hof eens dat de belastingrechter bevoegd is in deze zaak. Het middel van X dat de zaak had moeten worden verwezen naar de rechtsgang bij de militaire ambtenarenrechter omdat het niet om een belastinggeschil zou gaan, slaagt niet. De CRvB heeft het bezwaar van X opgevat als te zijn gericht tegen een ingevolge de belastingwet genomen besluit. Tegen die uitspraak is geen cassatieberoep mogelijk. De zaak kan daarom niet meer terug naar de rechtsgang bij de militaire ambtenarenrechter. Dat de CRvB niet heeft geoordeeld over de volgens X door de minister gemaakte fouten bij de totstandkoming van de WUL en de door de minister getroffen compensatiemaatregel maakt dit niet anders. Het beroep in cassatie is ongegrond.

Lees ook het thema Bezwaar: het gesloten stelsel van rechtsbescherming

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:4

Algemene wet inzake rijksbelastingen 26

Wet op de loonbelasting 1964 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Loonbelasting

Instantie: Hoge Raad

Editie: 14 januari

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen