Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Polen in strijd met het EU-recht handelt door slechts rente te vergoeden over een periode van 30 dagen na publicatie van het EMS-arrest. Ook is het in strijd met het EU-recht dat helemaal geen rente wordt vergoed als het te veel betaalde bij de belastingplichtige is ontstaan na die dertigste dag.

In verband met het Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company-arrest van het Hof van Justitie EU (10 april 2014, C‑190/12, V-N 2014/18.15.3) verzoekt E de Poolse Belastingdienst om teruggaaf van de te veel betaalde VPB over de jaren 2012, 2013 en 2014. E verzoekt ook om vergoeding van de rente over deze te veel betaalde VPB voor de tijdvakken vanaf de dag waarop die belasting is ingehouden tot de dag waarop deze wordt terugbetaald. De fiscus besluit uiteindelijk om rente te vergoeden voor de jaren 2012 en 2013. Dit echter slechts tot 10 juli 2014, 30 dagen na de publicatie van het arrest. Voor het jaar 2014 stelt de fiscus zich op het standpunt dat de belasting pas na die datum is ingehouden, en dat in het geheel geen recht bestaat op vergoeding van rente. De Poolse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Polen in strijd met het EU-recht handelt door slechts rente te vergoeden over een periode van 30 dagen na publicatie van het EMS-arrest. Ook is het in strijd met het EU-recht dat helemaal geen rente wordt vergoed als het te veel betaalde bij de belastingplichtige is ontstaan na die dertigste dag. Een en ander mag er namelijk niet toe leiden dat de belastingplichtige een passende vergoeding voor het door hem geleden verlies wordt ontzegd. Dit houdt onder andere in dat de aan de belastingplichtige betaalde rente betrekking heeft op de gehele periode van de datum waarop hij de geldsom in kwestie heeft betaald tot de datum waarop deze geldsom aan hem wordt terugbetaald.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 4

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 12 juni

15

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen