Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) is gewijzigd. De wijziging houdt verband met de regeling die met ingang van 1 januari 2024 is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit LB 1965 voor het herzien van een beschikking 30%-regeling na afloop van de bezwaartermijn. Naar aanleiding van deze wijziging is een onderdeel toegevoegd, zodat het ambtshalve beleid ook geldt voor deze herziening.

Met de inwerkingtreding van onderdeel d van het lid 5 van paragraaf 23 BFB kan een verzoek om herziening van een beschikking 30%-regeling worden ingediend tot vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de 30%-regeling kan worden toegepast. Dit is anders als het gaat om een verzoek om herziening van een beschikking 30%-regeling, met als doel de looptijd te verlengen. In dat geval wordt afgeweken van de termijn van het lid 9 van paragraaf 23 BFB en kan een verzoek om herziening worden ingediend tot vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de 30%-regeling nog zou kunnen worden toegepast volgens de nog af te geven herziene beschikking.

Hierbij wordt opgemerkt dat het verkrijgen van een herziene beschikking 30%-regeling niet leidt tot verlenging van de termijn waarbinnen de belanghebbende aanspraak kan maken op het ambtshalve verlenen van vermindering of teruggaaf van belasting.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10ei

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 2 januari

536

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen