De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit correctie 30%-regeling gepubliceerd. Het besluit bevat regels voor toepassing van de 30%-regeling in de aangifte loonheffingen over verstreken loontijdvakken.

Met ingang van 1 januari 2024 is in het Uitv.besl. LB1965 een regeling opgenomen voor de herziening of intrekking van een beschikking 30%-regeling. Mede daarom acht de staatssecretaris het van belang om meer duidelijkheid te scheppen voor de praktijk hoe de gerichte vrijstelling voor extra-territoriale kosten volgens de 30%-regeling moet worden verwerkt in de aangifte loonheffingen als de beschikking 30%-regeling één of meer loontijdvakken bevat die al zijn verstreken.

In het besluit worden situaties genoemd en voorwaarden gegeven waarbij de inhoudingsplichtige voor het toepassen van de 30%-regeling vanuit kan gaan. Deze uitgangspunten gelden alleen in geval uit de arbeidsrechtelijke afspraken blijkt dat de inhoudingsplichtige aan de werknemer een 30%-vergoeding heeft toegekend en aan alle overige voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is voldaan.

Voor de volledigheid merkt de staatssecretaris op dat dit besluit alleen van toepassing is op de genoemde situaties. Verder is van belang dat voor de Wet IB 2001 in de basis als loon geldt het loon overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de LB. Het toepassen van dit besluit kan ook van invloed zijn op de verschuldigde inkomensheffing. Hiernaast kan het toepassen van het besluit ook invloed hebben op het recht op inkomensafhankelijke regelingen

Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Lees ook het thema De 30%-regeling.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10ei

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Editie: 2 januari

1686

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen